Myndighetskontakter är en ständigt aktuell fråga för LRF. i Och med den nationella livsmedelsstrategin har livsmedelsproducenter och myndigheter ett gemensam uppdrag att producera mer livsmedel. Det betyder att vi ska utveckla företag, skapa tillväxt och lönsamhet. Vi vet också att lönsamma företag investerar mer, även i miljö- och djuromsorgsförbättringar. Därför behöver myndigheterna anta ett tydligt företagar- och tillväxtfokus.

LRFs  medlemmar har kunskap om hur man använder jord och skog och driver företag men hindras i att utveckla sina företag på grund av: 

 • många och krångliga regler
 • bristande förståelse från myndigheter
 • myndigheter som letar fel istället för att hjälpa att göra rätt
 • brist på råd och information
 • långa handläggningstider
 • myndighetspersoner med egen agenda
 • olika och orimliga bedömningar

Det gör att kontakterna med myndigheter blir ett nålsöga och att det finns mycket att vinna på att förbättra dem. 

Vad betyder god myndighetsutövning?

LRF menar att:

God myndighetsutövning är en förutsättning för att svensk livsmedelsproduktion ska kunna öka. När kontakterna med myndigheter fungerar bra kan det gröna näringslivet utvecklas och växa samtidigt som miljömål nås och klimatomställningen främjas.   

God myndighetsutövning är rättssäker och kompetent

God myndighetsutövning präglas av effektivitet, gott bemötande och god service.

LRF vill att myndigheter ska hjälpa företagare att göra rätt och ge företagen möjlighet till rättelse utan sanktioner.

Det behöver göras ändringar i rutiner och fokus måste förflyttas, som i tabellen här. 

Vad Nuläge Önskat läge
Myndighetens främsta uppdrag Kontroll och revision Främjande och tillsyn
Förhandsavisering av kontroller Ibland Alltid
Samordning av kontroller Sällan Alltid
Avgifter för kontroll och tillsyn Ofta utan koppling Alltid efter utförd tillsyn
Kontrollrapport I efterhand På plats
Handläggningstid, tillstånd Kan ta flera år Max 180 dagar
Utformning av regelverk Detaljerade  Målstyrda
Fortbildning myndighetspersonal Sällan praktik Alltid praktik
Använder digitaliseringen Ibland  Fullt ut
Bemötande Misstro Respekt

 

 

Livsmedelsstrategin sätter ramarna

Den nationella livsmedelsstrategin från 2017 pekar på flera av dessa problem. Den beskriver förändringar som myndigheterna bör arbeta med.

Den nationella livsmedelsstrategin innehåller flera hänvisningar till förändringar som behövs i myndigheternas arbete för att målen i strategin ska kunna nås. Exempelvis nämns att myndigheterna bör samverka och medverka till konkurrenskraftiga villkor för livsmedelskedjans företag samt att tillsyn och kontroll ska vara likvärdig, präglas av en hög kompetens och samordnas så att den innebär en så liten störning i den ordinarie verksamheten för företagaren som möjligt.

Ömsesidigt förtroende

Av livsmedelsstrategin framgår att det är lika viktigt att företagen har förståelse för myndigheternas kontrolluppdrag som att myndigheter och kontrollanter har god kunskap och förståelse för företagens situation och förutsättningar. Kontrollarbetet måste enligt strategin byggas på ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende. Det är till exempel viktigt med bra bemötande och tydlig återkoppling i samband med kontrollen.

Alla är vinnare 

Både myndigheter och företagare vinner på förändring. Förändringen är viktigt för att:

 • skydda enskilda och företag mot godtycklig, felaktig och orättvis lagtillämpning.
 • våra gemensamma resurser ska användas så effektivt som möjligt och göra så stor nytta som möjligt.
 • vårda förtroendet för våra myndigheter och därigenom stärka demokratin.

LRF arbetar med frågan bland annat genom att

 • definiera LRF:s ståndpunkt i frågan och sammanställa material till kommungrupper, regioner mfl.
 • ta upp frågan med bland annat landshövdingarna som blir ett startskott för arbetet mot länsstyrelserna
 • delta i debatt och opinion
 • följa upp livsmedelsstrategin
 • fortsätta att stötta och marknadsföra Rättviksmodellen
 • jobba vidare med regleringsbrev/instruktioner
 • driva principmål
 • statistisk undersökning med frågor om myndighetsutövning och djurskyddskontroller.