Vi har ett av världens effektivaste men också renaste jordbruk. Den mat vi producerar i Sverige har lägre klimatpåverkan än mat från andra länder. Vi är världsledande när det gäller etisk, god djurhållning, och vi använder mindre antibiotika och växtskydd än de flesta i vår omvärld. Det är Sveriges jordar och klimat som tillsammans med böndernas kunskap gör allt detta möjligt.

Men vi har också ett av världens högsta tryck vad gäller regler, kontroller, mötestillfällen, informationsbehov osv. 

Därför behöver bonden stöttning i att förstå det som är oklart och hjälp att hitta rätt information. Ibland bara förståelse när beslut eller besked är svåra.

Bonden å sin sida driver verksamheter som är avancerade, spänner över många kompetensområden och tar hänsyn till hållbarhet, klimat, marknadens efterfrågan och lönsamhet på en och samma gång. 

Möten mellan företagare och myndighetspersonal ska bidra till att lantbruksföretag kan utvecklas och växa, långsiktigt och hållbart. Då kan bonden leverera råvaror, mat och energi till en växande befolkning.   

Så här vill vi att god myndighetsutövning ska vara:

  • Regelverken är målstyrda istället för i detalj
  • Bemötandet mellan företagare och myndighetspersonal bygger på ömsesidig respekt
  • Kortare handläggningstider
  • I myndighetspersonalens utbildning ingår alltid praktik
  • Möjligheten att arbeta digitalt nyttjas fullt ut av myndigheterna
  • Företagaren får alltid veta om kontroller i förväg
  • Kontrollerna hos företagaren samordnas
  • Avgifterna dras alltid efter utförd kontroll
  • Företagaren får alltid en preliminär rapport på plats

LRFs medlemmar upplever att reglerna blir fler och alltmer komplicerade och att krångel kopplat till regler och myndigheter utgör ett hinder för företagens utveckling, tillväxt och lönsamhet. Det är ett faktum att lönsamma företag investerar mer, även i miljö- och djuromsorgsförbättringar. Enligt en undersökningen gjord av Hushållningssällskapet  2017 har regelkraven ökat med 120 procent sedan 1996.

Vi har tillsammans med myndigheter som Jordbruksverket och länsstyrelsen en gemensam utmaning och ett gemensamt uppdrag i att öka svenska livsmedelsproduktion, enligt den nationella livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen i juni 2017.

Det betyder konkret att Sveriges bönder ska ta vara på tillfällen att växa och att myndigheter ska ta besluta som främjar tillväxt för ökad livsmedelsproduktion.

Här kan vi mötas och skapa ett postivt företagsklimat i hela Sverige och på landsbygden.