Det här innebär att alla handlingar som riskerar att försämra fortplantningsområden, viloplatser, förstöra bon och ägg eller som riskerar att en fågel dör, därför anses vara förbjudna.

Skogsstyrelsen meddelade även att de nu avser lämpa över myndighetens utredningsansvar på markägaren, vilket innebär att skogägaren måste göra omfattande utredningar för att eventuellt kunna få avverka sin skog, om det ens är möjligt. Denna förskjutning av utredningsansvaret saknar stöd i politiska beslut, lagförändringar eller domar. Tvärtom har vi en grundlag i Sverige som säger att det är staten som måste utreda och bevisa om samhället ska ta något från en enskild medborgare eller stoppa pågående markanvändning.

Varför hände detta?

Skogsstyrelsen meddelar att deras nya arbetssätt beror på två stycken domar som kom förra året.
Dels en från EU-domstolen, där kritik framförs mot Sverige att vi inte tillämpar artskyddet fullt ut. Denna dom gäller dock sällsynta och hotade arter, inte fåglar. Men eftersom Sverige i vår artskyddsförordning valt att lägga in alla fåglar i samma regelverk som de mest hotade arterna, så blir följden att det strikta skyddet även omfattar samtliga fåglar i Sverige.

Dels en från Mark- och miljödomstolen som rör en damm i Göteborgs stad, där domstolen konstaterar att alla fåglar i Sverige har ett strikt skydd på individnivå, efter EU-domstolens avgörande.

Domarna utgår från Sveriges nuvarande Artskyddsförordning där EU:s två direktiv för skydd av arter (Livsmiljödirektivet och Fågeldirektivet) slagits samman på ett felaktigt sätt. Ovanstående problem kan därför endast lösas genom att förordningen förändras.

Vilka blir konsekvenserna?

Med Skogsstyrelsens nya tolkning innebär det att möjligheterna att bruka skog i Sverige blir kraftigt begränsad och i många fall omöjliggörs då det finns fåglar överallt och all mänsklig verksamhet påverkar deras livsmiljö. I kombination med att Skogsstyrelsen försöker lägga över utredningsansvaret på skogsägaren kommer det slå hårdast mot det småskaliga skogsbruket. Konsekvenserna för enskilda, som är beroende av skogen som säkerhet, kapital vid investeringar och pension, såväl som för samhället är oöverskådliga.

Situationen för skogsbruket är akut. Det framgår tydligt av Skogsstyrelsens pressmeddelande och generaldirektörens artikel i Svenska Dagbladet 17 februari . Skogsnäringen står för omkring 10 procent av Sveriges totala varuexport och sysselsätter omkring 115 000 personer. Våra 320 000 enskilda skogsägare har stor betydelse för landsbygdens företagande och ekonomi. Människor, företagare och entreprenörer, vill vara med och lösa klimatkrisen, bostadsbristen, energiförsörjningen och skapa arbetstillfällen i hela landet. En stor del av Sveriges strategi för klimatomställningen bygger på förnybara råvaror från skogen.

De markägare vars skogsbruk stoppas har rätt till ersättning. Det betyder att staten kommer få betala många miljarder i ersättning till markägare för att skydda fåglar som inte är hotade, istället för att använda de pengarna till naturvård som verkligen behövs. Därför riskerar detta att även få stora konsekvenser för naturvården i Sverige. Eftersom markägaren dessutom måste stämma staten för att få ersättning, riskerar svenska domstolar att få behandla tusentals ersättningsärenden varje år.

Nuvarande tillämpning av artskyddsförordningen vad gäller fåglar ger dramatiska följder. Artskyddsförordningen omfattar all verksamhet i samhället, inte bara skogsbruk. I praktiken är det faktiskt förbjudet att släppa ut sin katt, eftersom du vet att den kommer döda eller i vart fall störa en fågel (oavsett art).

Det går inte att bygga elnät, bostäder, vägar eller exempelvis vindkraftverk eftersom en enskild fågel då kan störas. Det finns alltid en risk att människan kommer att störa en fågels livsmiljö, eftersom vi ofta befinner oss i samma livsmiljöer.

Så här kan regeringen lösa frågan

Regeringen måste agera snabbt innan Sverige hamnar i en ännu djupare kris. Artskyddsförordningen måste därför ändras omgående enligt följande:

  • Ändra förbuden kring fåglar till EU-direktivets ordalydelse. Det innebär bland annat att förbudet att försämra enskilda fåglars fortplantningsområden och viloplatser tas bort.
  • Särskilj de svenska fridlysningsbestämmelser så att de inte omfattar pågående markanvändning, såsom skogsbruk. Att en blomma är fridlyst, och därför inte bör plockas, bör inte begränsa möjligheterna att fortsätta med skogsbruk i en skog som brukats i århundraden.

Rättssäkerheten måste stärkas enligt följande:

  • Det utredningsansvar som myndigheten försöker övervältra på enskilda skogsägare är inte förenligt med befintlig lagstiftning. Det måste tydliggöras att det är statens ansvar.Markägare vars
  • brukanderätt inskränks ska ha rätt till ersättning utan att behöva stämma staten.
  • Inför nya skyddsformer som är anpassade efter det skydd den hotade arten på den platsen behöver och som är flexibla i tid och rum.

Läs om Skogsstyrelsens beslut här.