Valevent i Härnösand

Sverige är större än storstan

Hälften av jordens befolkning bor på landsbygden, likadant är det i Sverige. Därför arbetar LRF utifrån övertygelsen att Sverige är större än storstan. Landsbygdsfrågorna är grundbulten i LRFs påverkansarbete.

Den politiska osäkerhet som präglar landsbygds- och näringspolitiken hämmar företagens utveckling och tillväxt. För att du och dina kollegor ska kunna satsa, utveckla verksamheten och anställa krävs en mer långsiktig och hållbar politik. Därför har LRF en ständig bevakning av de frågor som gör det möjligt för oss att bo och jobba på landet. Vi driver också ett aktivt opinionsbildningsarbete som lyfter möjligheterna och problemen för landsbygdsföretagandet.

På LRFs riksförbund och i regionerna arbetar tjänstemän med frågor som äganderätt, miljö, viltfrågor och infrastruktur. De har alla expertkunskaper och breda kontaktnät inom sina områden. Arbetet sker i nära samarbete med LRFs förtroendevalda och medlemmar som bidrar med sin kunskap om bygden och ett lokalt påverkansarbete.

Här nedan hittar du några av de frågor som LRF jobbar aktivt med just nu.

LRF vill ha ett gynnsamt företagarklimat i hela landet

Goda och förenklade myndighetskontakter

Samhällets ansvar för att skapa ett gott företagarklimat är splittrat på ett antal departement och myndigheter. För att möjliggöra en positiv utveckling av företagandet och entreprenörskapet, i både städerna och på landsbygden, behövs bättre samordning mellan myndigheter och tydliga målformuleringar. LRF vill ha fokus på service snarare än sanktioner.

Företagare i de gröna näringarna måste ses som en del av näringslivet. LRF föreslår att det inrättas företagslotsar som kan agera rådgivande och hjälpa företagen på deras väg genom den kommunala förvaltningen. Vi efterlyser tydligare information, dialog och samordning i samband med tillsynsarbetet. Det är också viktigt med lika tillstånds- och tillsynsavgifter och lika tillämpning av regelverk, oavsett kommun eller länsstyrelse. Handläggningstiderna för tillståndsärenden måste kortas eftersom investeringar annars riskerar att fördyras eller inte bli av.

Utvecklad infrastruktur och samhällsservice på landsbygden

Väl utvecklad infrastruktur (transporter, vägar, IT och telefoni), lokal service, skolor och omsorg är en förutsättning för att kunna bo och driva företag på landsbygden. Idag finns stora brister på många håll i landet. Exempelvis har bara 9 procent av landsbygden bredband med hastigheten 100 Mb/s.

Läs mer om LRFs arbete med infrastrukturfrågorna, om nya Byanätsgruppen och miljardsatsningen på bredband.