Det finns en enorm potential i de gröna näringarna. Och för oss företagare inom jord, skog och trädgård är ingenting ogörligt, om vi bara får rätt förutsättningar och konkurrensvillkor. Vi vet hur man får saker att växa och de gröna näringarna kan öka både BNP och sysselsättning i Sverige.

Så här kan politiken göra det möjligt:


Genomför snarast konkurrenskraftsutredningens förslag inom Företagande, Regler och villkor, Marknadsförutsättningar och export och Kunskap och innovation.

 • Låt Konkurrenskraftsutredningen utgöra basen i den nationella livsmedelsstrategin.

Inrätta ett samhällsmål om 60 procents ökning av livsmedelsproduktionen till 2030 och justera olika myndigheters instruktion och regleringsbrev så att de arbetar mot målet.

 • Väg detta mål mot andra samhällsmål på ett balanserat sätt.

Satsa på livsmedelsexporten och fördubbla exportvärdet till 2030.

 • Tillsätt en högnivårepresentant för export av jordbruksprodukter och livsmedel.
 • Samla och öka kunskapen i regeringskansliet och på svenska beskickningar när det gäller export av svenska livsmedel och andra jordbruksprodukter.
 • Säkerställ att jordbruksverket och livsmedelsverket har tillräckliga resurser för exportarbete, särskilt för arbetet med lands- och anläggningsgodkännanden för ökad export.

Underlätta för nystartade företag genom översyn av skatteregler och riskkapital.

 • Förbättra företagens möjligheter till kapitaluppbyggnad i uppstartsfasen så att de får en stabil finansiell plattform att stå på.
 • Se över möjligheterna till begränsad beskattning för nystartade företag så att de får större möjlighet att bygga upp ett kapital.

Öka återbetalningen av dieselskatten.

 • Öka den från föreslagna 1,38 kronor per liter till 3 kronor per liter, det vill säga samma nivå som övriga EU.

Genomför inte förslaget om slopad nedsättning av koldioxidskatt på uppvärmningsbränslen.

 • Medge skattelättnad för växthusföretag som har ställt om huvuddelen av sin energiförsörjning till förnybart.

Genomför Skatteförenklingsutredningens förslag om skogsavdrag och reavinstregler.

 • Låt skattereglerna så långt det är möjligt vara neutrala mellan företagsformerna och gör dem så enkla som möjligt.
 • Slopa inte skogskontot utan behåll dagens skogskontoregler.