Mark och vatten är böndernas bästa vänner, dem är vi rädda om. Svenskt jordbruk håller absolut världsklass när det gäller miljöarbete, något vi till stor del har åstadkommit på frivillig väg. Därför tycker vi att stelbenta regleringar inte får äventyra produktionen av mat som ju i högsta grad är en samhällsnyttig verksamhet. Vi exporterar gärna mat, men inte miljöproblem.

Så här kan politiken göra det möjligt:


Värna både ett hållbart jordbruk och skyddet av våra vatten.

  • Avsätt en sötvattenmiljard för att tydligt markera att både rent vatten och fortsatt brukande av jord och skog kräver ansvar från både näring och politik.
  • Skydda vattnet genom rådgivning, utbildning, forskning och riktade investeringsstöd, inte genom ökade regler och begränsningar.
  • Låt politiker besluta om åtgärder som påverkar tillgången till produktiv åkermark.
  • Involvera dem som påverkas av åtgärdsprogrammen.
  • Fördela ansvar och kostnader för miljö- och vattenvårdsarbete så att ingen enskild grupp eller individ drabbas av allvarliga konsekvenser.
  • Förenkla miljöanpassningen av den småskaliga vattenkraften och gör den billigare.
  • Utvärdera ramdirektivet, det svenska genomförandet och dess konsekvenser.

Säkerställ finansiering för Säkert Växtskydd.

  • Utöka och skapa en kontinuerlig finansiering av Säkert Växtskydds verksamhet med 2 miljoner kronor per år 2016-2021 så att genomförande av det svenska handlingsprogrammet för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsproduktion kan säkerställas.

Utöka och skapa en kontinuerlig finansiering av projektet Minor Use.

  • Avsätt 8 miljoner kronor per år 2016-2021 för att bredda tillgången till växtskyddsmedel och utveckla strategier för ett fullgott växtskydd för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden – i både konventionell och ekologisk produktion.