Till 2032 beräknas familjeskogsbruket kunna binda in 220 miljoner ton koldioxid i sina växande skogar, vilket är mer än vad Sveriges alla transporter beräknas släppa ut under samma tidsperiod. Samtidigt kan förnybara produkter från familjeskogsbrukets skogar ersätta fossila varor motsvarande 252 miljoner ton koldioxid till 2032. Det svenska familjeskogsbruket bidrar med dubbel, eller till och med trippel, miljönytta samtidigt.

Det här är LRFs viktigaste valfrågor kring skogen:

Frivilligt skydd av skog = ökad biologisk mångfald
För att ta tillvara skogsägarens drivkrafter bör arbetet med skydd av natur utgå från frivilliga överenskommelser mellan stat och markägare. Därför ska ett nytt system för naturskydd där formellt skydd av skog sker med markägarens medgivande genomföras i praktiken.

Större trygghet för skogsägarna = starkare landsbygdsföretag
Trygghet i ägande och brukande och rättssäkra ersättningar i praktiken borde vara en självklarhet när skogsägare hindras att bruka sin skog på grund av statliga beslut.  

Nationellt självbestämmande om skogen = stärkt klimatarbete
Sveriges internationella rapportering av skyddad natur och bevarandestatus för arter borde förändras för att uppnå likvärdighet med övriga EU-länder, och regeringen måste stå upp för det nationella självbestämmandet i frågor som rör skogen.  

 Läs mer i LRFs valpraktika.