Vi samarbetar med räddningstjänsten, vilket innebär snabbare samordning och kommunikation gällande främst skogs- och ladugårdsbränder. Vi har kommunikationskanaler och planer för snabba insatser. Varje vecka informerar Räddningstjänsten oss om brandrisker och vi är därmed beredda att informera status till er om riskerna är höga och i vilket område.

Omsorgsgruppens uppgift och medlemmar:

Gruppen arbetar för att djur och människor inte ska hamna i krissituationer. Har det ändå uppstått en besvärlig situation finns det handlingskraft som gör att insatser snabbt kan sättas in. Genom stöd och rådgivning, samt i vissa fall direkta arbetsinsatser, verkar gruppen tillsammans med den drabbade för en ljusare framtid.

Arbetet utförs av engagerade och erfarna människor med förmåga att lyssna och agera. Sammansättningen gör att i stort sett hela branschen finns representerad vilket är en stor tillgång då nätverk och kontakter är avgörande för en snabb insats.

Resurser:

Omsorgsgruppen kan bistå med samtalshjälp, professionell sådan eller samtal kollegor emellan, ekonomisk utredning, kontakt med rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. Arbetskraft för praktiska göromål kan även i vissa fall engageras.