Här kan du läsa mer om de två projekten "Härjedalsmat" och "Från strategi till handling – regional mat och livsmedelsstrategi i samverkan".

Till sidomenyn

Härjedalsmat

Härjedalsmat

Projekt Härjedalsmat* har haft som mål att skapa en livskraftig, väl fungerande matproducent/intressent-plattform med fokus på småskalig, traditionell matproduktion existerar i Härjedalen. En hållbar organisations- och finansieringsmodell samt en lösning för långsiktighet skulle tas fram. Projektet skulle också bidra med kunskap och inspiration för utveckling bland företagen.

Projekt Härjedalsmat startade med att genomföra en behovsinventering för att fånga företagens utvecklingsbehov. Denna inventering var sedan vägledande när det gällde innehållet i de workshops och seminarier som genomförts i projektet. Vidare har projektet bidragit till att en arbetsgrupp startades för att jobba med en långsiktig organisatorisk lösning för matintressenterna. Vintern 2021/2022 bildades en ideell förening och en styrelse är tillsatt. Projektet har också bidragit till att det idag finns en vidare satsning i Härjedalsmat, genom ett nytt matvarumärkesprojekt.

Läs mer om det fortsatta projektet här.

För ytterligare information kontakta:
Annichen Kringstad, projektledare LRF Jämtland
annichen.kringstad@lrf.se, Tel: 070-655 15 57
Julia Pearson, projektledare Hushållningssällskapet Jämtland
julia.pearson@hushallningssallskapet.se, Tel: 070-525 11 38

*Projektet är finansierat av LRF, Region Jämtland Härjedalen, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Härjedalens kommun.

Region Jämtland Härjedalen -Projektledare Förnybart i tanken - Impact ...EU jordbruksfond webbild

Härjedalsmat
Till sidomenyn

Från strategi till handling – regional mat

Syftet med projektet har varit att växla upp det gemensamma arbetet i att nå målen i Jämtland/Härjedalens mat- och livsmedelsstrategi om att öka konkurrenskraften, förädlingsgraden och att länet ska vara en erkänd hub för mat och gastronomi.   

Det övergripande målet har varit att hitta en långsiktigt hållbar organisation och arbetsform för det operativa arbetet med den handlingsplan som är kopplad till strategin.  

Projektet* har följt upp länets handlingsplan och strategi. En årlig framtidskonferens har planeras och genomförs med kopplingar till samtliga områden i strategin – bärkraftigt företagande, konsument och marknad samt kunskap och innovation.   

Ett dialogmöte per kommun har genomförts. Syfte har varit att konkretisera strategins betydelse på kommunal nivå samt föra dialog om kommunernas behov för att kunna bidra i arbetet med strategin.   
För att bidra till ökad samverkan, kunskap och inspiration genomfördes två mer omfattande partnerskapsmöten med bredare representation. 

Övriga partnerskapsmöten under projekttiden har beretts av projektet tillsammans med Torsta AB som ansvarig inbjudare.   
Projektet har även verkat för ett ökat samarbete med andra pågående regionala initiativ som t ex kommunikationsprojektet ”Arbete i samverkan kräver kommunikation i samverkan”, UNESCO, LRFs projekt Mer mat Fler jobb m fl. Därutöver deltagit i aktiviteter och nätverk kopplade till den nationella livsmedelsstrategin så som t ex Jordbruksverkets tematräffar, Sweden food arena, SAMLA och Tillväxtverket i sitt samordnande uppdrag.  

Projektet har ägts av LRF och samarbetspartners är Torsta AB samt Hushållningssällskapet i Jämtlands län med stöd av partnerskapet för den regionala mat- och livsmedelsstrategin.  

För ytterligare information kontakta:
Annichen Kringstad, projektledare LRF Jämtland
annichen.kringstad@lrf.se, Tel: 070-655 15 57

  • Projektet är finansierat av Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Jämtland, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF Jämtland, Region Jämtland Härjedalen och Torsta gymnasium.

    Kom och träffa Dina Försäkringar... - Brunnby LantbrukardagarFree Download Collins Aerospace Logo Vector from Logovtor.ComEU jordbruksfond webbildRegion Jämtland Härjedalen -Projektledare Förnybart i tanken - Impact ...Torsta logotypMellanskog och LRF besöker Överhogdal | Mellanskog