Vi har över 75 000 skogsföretagare i Skåne, Småland och Blekinge och framförallt så består det av mindre familjeskogsbruk som vårdar skogen för kommande generationer och bidrar till den goda klimatnytta som skogen tillför.

Skogsfrågor i LRF Skåne, LRF Jönköpings län & LRF Sydost

Våra skogsstrategier

Skånsk skogsstrategi

Smålands skogsstrategi

Blekinges skogsstrategi

 

Aktuella skogsfrågor - uppdaterat februari 2023

Nature Restoration Law/Target (NRL/NRT)

Är ett förslag från EU om lagligt bindande mål för hur mycket varje land ska återskapa av olika naturtyper. Varje medlemsland ska genomföra restaureringsåtgärder på minst 20 procent av EUs land- och havsområden till 2030. 

Förslaget innebär i praktiken bland annat att Sverige måste återskapa ungefär 2,5 miljoner hektar naturskog. Enligt Jordbruksverket innebär det att även 890 000 hektar betesmark behöver nyskapas.

LRF arbetar med att påverka politiker nationellt och i EU samt att prata med journalister och myndigheter om förslaget. Också på att fokus för förslaget ska vara att återskapa ekosystem som har förlorat sin produktivitet.

Artskyddsfrågan

Under 2022 har artskyddsfrågan var den fråga som tagit upp otroligt stor del av arbetet med skogsfrågor. LRF har nästan dagligen varit i kontakt med medlemmar som har haft frågor kopplat till artskyddet. Allt från stoppade avverkningar till att man varit orolig för om man kan skicka in en avverkningsanmälan eller inte. Frågorna har berört stort och smått men det har tydligt visat att det finns en stor oro hos våra medlemmar.

Läs mer om artskyddet här!

Se gärna webbinariet i efterhand här: Rättsläget för artskyddet - LRF

En framgång av LRFs påverkansarbete är det beslut som började gälla den 1 oktober där fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen endast ska gälla på populationsnivå och inte för enskilda individer.
Med detta sagt är inte arbetet slut där då LRF fortsatt vill se fler förändringar kopplat till artskyddet.

Frågan om artskyddet fortsätter och vi söker aktuella eller avslutade ärenden, har du som markägare ett ärende, hör då av dig till Emma Fransson. Se kontaktuppgifter nederst på sidan!

Frivilligt skydd

LRF har även arbetat intensivt med de riktlinjer som kommit ut från skogspropositionen. Främst vad det gäller frivilligt skydd. LRF anser att det nu är endast frivillighet som gäller när skog ska skyddas. Det vill säga att en markägare alltid ska ha rätt att säga nej under processens gång och att länsstyrelsen då ska avsluta ärendet. LRF anser också att det i frivillighet ingår att initiativet utgår från markägarna och inte myndigheterna.

LRF Skogsägarna kritiska till nya riktlinjer - Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer om frivilligt skydd här!

Information om skogsbränder

Varje år kommer det in ett hundratal rapporter om bränder i skog och mark. Genom en filmserie på fyra delar kan skogsägare lära sig mer om skogsbränder och de olika skeendena av en brand. Filmerna "Det Brinner i min skog" har tagits fram av Länsförsäkringar i Jönköping, med LRF Jönköpings län som en av de deltagande parterna.

Del 1 - Hjälp, det brinner i min skog
Del 2 - Under kontroll, vad händer nu
Del 3 - När tryggheten behövs

Kontakta Oss

Emma Fransson

Emma Fransson

Regionalt sakkunnig. Skog.