Vatten är en viktig fråga för både djur och människor. Frågor som LRF jobbar med kan bland annat handla om vattenbrist, bevattning, övergödning, diken, vattenskyddsområden med mera.

Vattenfrågor i LRF Jönköpings län & LRF Sydost

LRF Jönköpings län och LRF Sydost arbetar gemensamt med vattenfrågorna. 

Aktuella regionala vattenfrågor

Sveriges jord- och skogsbrukare har sjöar, vattendrag, kustavsnitt och grundvattenmagasin på och i anslutning till sina marker som de värnar. Frågor som LRF jobbar med kan bland annat handla om vattenbrist, bevattning, övergödning, dikesunderhåll, vattenskyddsområden med mera.

En tillräcklig tillgång på friskt vatten är inte bara en förutsättning för mänskligt liv, det är också avgörande för att kunna odla, föda upp djur och bedriva andra verksamheter inom det gröna näringslivet. 
En stor del av arbetet inom verksamhetsområdet ”vatten” handlar om att hjälpa medlemmar i regionerna med olika frågor kopplat till vatten samt att på olika sätt ha en dialog med Länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra myndigheter. 

Vattenhushållning

På Jordbruksverkets hemsida finns information om vattenhushållning, vattenverksamhet och vattenanläggningar.

Hjälp oss att fånga vattnet på land: Vattenbristen är delvis orsakad av för lite nederbörd, men också av att vi har rätat och fördjupat diken och vattendrag så att grundvattnet tappas av, och regn- och dräneringsvatten spolas ut för snabbt så grundvatten inte hinner bildas. För att minska avrinningen finns det en unik möjlighet som markägare har att få vattnet att stanna kvar genom att göra en mindre dämning. Ladda ner och läs mer i informationsfoldern.

Åtgärder inom vatten

Hålla kvar vatten i landskapet: Det finns flera åtgärder som kan utföras på jordbruks- och skogsmark med syftet att hålla kvar ytvattnet i landskapet för bevattning och ökad grundvattenbildning. Vissa av dessa åtgärder kan man som markägare söka stöd för. 

På följande sidor finns bra information om åtgärder och möjlighet att söka stöd:
Kalmar: Stöd för åtgärder i vatten | Länsstyrelsen Kalmar 
Kronoberg: Stöd för åtgärder i vatten | Länsstyrelsen Kronoberg
Blekinge: Stöd för åtgärder i vatten | Länsstyrelsen Blekinge 
Jönköping: Stöd för åtgärder i vatten | Länsstyrelsen Jönköping 

Vattendirektivet

Den tredje och officiellt sista cykeln i EU:s vattendirektiv är under åren 2021-2027. Liksom i de två tidigare cyklerna finns 25-30 000 svenska sjöar och vattendrag klassade. Statusklassningen och åtgärdsförslagen påverkar landsbygden både genom åtgärder i växtodlingen, i skogsbruket, enskilda avlopp och vandringshinder.

Vattenskyddsområden

Flera kommuner är på gång med att revidera sina vattentäkters skyddsföreskrifter. LRF kan bistå med stöd till kommungrupper och medlemmar som berörs. De stora frågorna med vattenskyddsområden handlar om hantering och spridning av gödsel och växtskyddsmedel, skogsbruk och uppställning av maskiner.

Innan den sökande skickar in en ansökan om vattenskyddsområde till Länsstyrelsen ska de arrangera ett samråd med berörda fastighetsägare och intresseorganisationer. Det är viktigt att redan tidigt i processen vara tydlig med hur förslaget påverkar din verksamhet. När Länsstyrelsen har fått in ansökan och de anser att den är komplett skickas den på myndighetssamråd till till exempel SGU, Trafikverket, Jordbruksverket, HaV och i de flesta fall LRF. Underlaget skickas då till kommungrupperna som får avgöra om de vill svara på remissen.

När den sökande fått bearbeta svaren från myndigheterna och gjort kompletteringar tar Länsstyrelsen fram ett förslag på vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter som går ut på sakägarremiss till berörda fastighetsägare.

Personal på LRF kan stötta i processen både i myndighetsremissen och sakägarremissen. Välkommen att ta kontakt med LRF!

För 2023 har LRF svarat på remisser vattenskyddsområden i Västra Näs Blekinge och Rälla Öland. Diskussion pågår om vattenskyddsområden i Kalmar och Blekinge.

Markavvattning och dikesunderhåll

Markavvattning syftar till att skapa god balans mellan syre och vatten i marken. Det är en förutsättning för att grödor och träd ska kunna växa bra. LRF deltar i dialogen om markavvattning och underhåll. I samverkan med andra ordnar vi utbildningar om underhåll för lantbrukare och entreprenörer, vi deltar i statliga utredningar, bekostar forskning om diken och näringsläckage, publicerar kunskapsmaterial och hjälper medlemmar att driva principiellt viktiga rättsfall.

I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag som fungerar som samfälligheter. En fungerande sådan har rutiner för att följa underhållsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras som påverkar markavvattning. För att hjälpa lantbrukare med dessa frågor ger vi ut en handbok för dikningsföretag. LRF har också tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket gett ut broschyren Miljöhänsyn vid dikesrensning.

Är ni intresserade av att gå en kurs om markavvattning och dikesunderhåll? Här finns aktuella kurser upplagda! 

 

Kontakta Oss

Ida Grimlund

Ida Grimlund

Regionalt sakkunnig. Vattenfrågor