LRFs organisation

Medlemmarna, som är basen i LRF, är organiserade i två olika grenar. Den ena grenen är drygt 172 000 enskilda medlemmar i 1 065 lokalavdelningar och 17 regionförbund över hela Sverige. Den andra grenen består av 26 organisationsmedlemmar, så kallade ekonomiska föreningar (exempelvis Arla Foods, Lantmännen och Södra Skogsägarna).

Lantbrukarna är i regel medlemmar i LRF både genom det enskilda medlemskapet och som föreningsmedlemmar. Sammanlagt har de ekonomiska föreningarna cirka 280 000 medlemmar.

LRFs högsta beslutande organ är den årliga riksförbundsstämman med totalt 150 ombud. 70 procent väljs av regionförbunden och 30 procent från organisationsmedlemmarna.

Riksförbundsstämman väljer förbundsstyrelse, vilken utför de uppdrag som stämman beslutat om. Förbundsstyrelsen är styrelse för två juridiska personer: LRF ideell förening och LRF förening upa. LEAB (Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag) är dotterbolag till upa-föreningen och verkställer styrelsens beslut. LEAB är även moderbolag för LRFs dotterbolag.