Näringsminister Ibrahim Baylan presenterade idag satsningar på bland annat på ett vildsvinspaket, investeringsstöd för täckdikning och en gemensam dataplattform för jordbruket.

– Det är bra eftersom det är områden där vi ser ett tydligt behov av extra åtgärder, säger Palle Borgström.

Vildsvin

Vad gäller vildsvin så arbetar LRF på olika sätt för att hantera de stora problemen med den kraftigt ökande vildsvinsstammen och de åtgärder som krävs för att vildsvinsskadorna ska minska.
– Vi hade hellre sett att finansiering av dessa åtgärder hade gjorts med extra medel utanför jordbrukspolitiken, även om vi välkomnar att regeringen vill hitta lösningar på problematiken, säger Palle Borgström.

Täckdikning

Det är många hektar jordbruksmark i Sverige som har eftersatt täckdikning och investeringar i detta är mycket angeläget. Det hade varit önskevärt om företagen i högre grad själva hade möjlighet att investera i täckdikning, men en finansiering via landsbygdsprogrammet kan vara ett smörjmedel för att öka takten på investeringarna. 

Datainfrastruktur

LRF välkomnar också att det möjliggörs satsningar på en plattform för jordbrukets datainfrastruktur. Detta kan bidra till att förbättra, förenkla och effektivisera jordbruksproduktionen exempelvis genom minskade klimatutsläpp och produktionseffektiviseringar vilket påverkar hela livsmedelssystemet på ett positivt sätt. 

"Regeringen kunde ha gjort mer"

– Regeringens satsningar borde dock vara betydligt mer omfattande, vilket hade varit möjligt om de använt hela den pott om 1,4 miljarder kronor från EUs återhämtningsinstrument (coronafonden) som tilldelats det svenska landsbygdsprogrammet. I stället har regeringen dessvärre valt att minska den nationella medfinansieringen i motsvarande grad, säger Palle Borgström.

LRF anser att flera av de satsningar regeringen nu lanserar bör vara en del av den nationella strategiska planen för genomförandet av jordbrukspolitiken 2023 – 2027 och därmed inte tillfälliga satsningar. Det gäller till exempel investeringar för täckdikning.

Behöver ytterligare två miljarder

– Vi ser stora behov av en kraftfull nationell medfinansiering för perioden 2023 – 2027. Den behöver öka med cirka två miljarder kronor per år för att dels kompensera för att EU-finansieringen minskar, dels satsa för att målen med den nationella livsmedelsstrategin ska nås, säger Palle Borgström.

SE HELA PRESSKONFERENSEN: Ibrahim Baylan: Vi kommer fortsätta dialogen med LRF

Fakta: 417 miljoner till landsbygdsprogrammet

Regeringen fördelar 417 miljoner kronor till landsbygdsprogrammet, som aviserades i samband med vårändringsbudgeten. Syftet med pengarna är bland annat att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

Den största delen – 120 miljoner – är investeringsstöd för täckdikning. Men pengarna ska användas brett, till allt från digitalisering och energi- och klimatinvesteringar till hur vildsvinskött lättare ska nå fram till konsumenter. (TT)

LYSSNA PÅ SR: Gunilla Kjelsson, regionordförande LRF Västernorrland: Helt fel att staten behåller miljarden som var tänkt till återhämtning för det gröna näringslivet