Pressmeddelanden

Fortsatt osäkerhet i skogsfrågan efter lavskrikedom

Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag dom i det så kallade Lavskrikemålet. Domstolen återvisar ärendet till Mark- och miljödomstolen i Östersund eftersom den senare inte prövat om förbudet att avverka var rätt i förhållande till artskyddsförordningens bestämmelser.

EU vill stärka böndernas position i livsmedelskedjan

Under en lång följd av år har böndernas andel av vad konsumenten betalar för en vara sjunkit. Detta är en trend i hela EU-området. Lantbrukare kan ofta ha svårt att hävda sina intressen i avtal med stora livsmedelkedjor.   

Mjölkbönder från hela landet får guldmedalj av kungen

I år får 31 mjölkföretagare LRF Mjölks Guldmedalj efter att ha levereratmjölk av toppkvalitet i minst 23 år. Medaljerna delas ut av Kung Carl Gustaf den 16 april vid en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Vid prisutdelningen talar försvarsminister Peter Hultqvist om mjölkböndernas betydelse för en trygg livsmedelsförsörjning och ett hållbart samhälle.

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström. Nu har organisationerna lämnat ett gemensamt förslag till regeringen som ger många positiva effekter för såväl jägare, jordbrukare som konsumenter.

Lantbruket får egen utbildning på Handelshögskolan

Det gröna näringslivet i Sverige omsätter 72 miljarder. Nu får företagen inom de gröna näringarna sitt första managementprogram för företagsledare – MPG. 

Förbättringar i nya djurskyddslagen

Regeringen har presenterat propositionen kring en ny djurskyddslag. LRF är positivt till att regeringen moderniserar och anpassar den gamla djurskyddslagen till dagens utvecklade lantbruksverksamhet. – Det är bra att den nationella livsmedelsstrategin nu finns med som utgångspunkt för regeringsförslaget. Målsättningen med strategin är att vi ska kunna öka Sveriges livsmedelsproduktion samtidigt som vi har en fortsatt god djuromsorg, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Välkommen till seminarium om skog och äganderätt

Äganderätten finns inskriven i grundlagen, men många skogsägare upplever att rådigheten över egen mark hotas allt mer. Myndighetsbeslut kan stoppa möjligheten att bruka skogen - utan att ge de drabbade skogsägarna ersättning. Välkommen till ett seminarium om juridiken i skogen måndag 19 mars 11.00.

Mjölkrapporten nr 1 2018

Sveriges kor är högproduktiva. De mjölkade mer 2017 jämfört med tidigare år. Anledningen till ökningen är ett långsiktigt kvalitetsarbete med bra foder och god djurhälsa. Den nyheten och mycket mer, står att läsa i senaste numret av Mjölkrapporten från LRF Mjölk.