Sedan två år tillbaka har polisregion Väst intensifierat sitt arbete mot den våldsbejakande djurrättsaktivismen. Syftet är att ta ett samlat grepp om de brott där de misstänkta är våldsbejakande djurrättsaktivister. Inom ramen för insatsen har vi bland annat.

  • utsett ämnesansvariga inom varje polisområde  
  • skapat en tydlig process där brottsanmälningar som kan kopplas mot problematiken samordnas och prioriteras
  • riktat en intern informationsinsats mot polisens förundersökningsledare i regionen för att öka förståelse och kunskap
  • ökat antalet aktiviteter i den yttre polisverksamheten. Verksamheten är underrättelsestyrd och har bland annat riktat sig mot aktioner som aktivisterna genomfört. Arbetet har fått till följd att flera aktiva personer inom miljön har dömts för brott riktade mot personer inom djurhållningsbranschen och att inflödet av ärenden i regionen därefter minskat påtagligt.

Hur tänker du att lantbrukarna som är oroliga för intrång på gården samt hot via sociala medier och telefon kan förbereda sig, och hur skall de agera om de blir utsatta?

 - Jag förstår verkligen den oro som finns för att utsättas för 
 brott, både hos dem som direkt drabbas men också hos andra i omgivningen.

Polisen har några konkreta råd till den som blir utsatt eller känner oro för att utsättas för brott:

Det första är att alltid anmäla misstänkta brott, i första hand på telefon 11414. Om det är ett pågående brott ring alltid 112. Uppge att du är lantbrukare eller djurhållare om du misstänker att brotten har koppling till din verksamhet. Vi måste få kännedom om vad som hänt för att kunna agera. Även de gånger ett enskilt brott inte går att bevisa är informationen i brottsanmälan ändå ett viktigt underlag i vårt arbete.

Ett annat råd är att vara mycket noga med att dokumentera misstänkta brott. Anteckna alla detaljer, datum och klockslag. Spara allt underlag. Det gäller oavsett om hoten sker via sociala medier eller på telefon.

När det är fråga om upprepad utsatthet från en person som är identifierad finns möjlighet att en åklagare fattar beslut om kontaktförbud. Syftet är att förebygga hotfulla och farliga situationer. Det förutsätter dock att vissa krav för kontaktförbud är uppfyllda.

Något mer du vill skicka med?

 - All brottslighet ska bekämpas oavsett i vilken form den inträffar. Vi delar bilden av att det rör sig om en allvarlig problematik, men den är inte generell utan skiljer sig mellan olika geografiska platser. Det är också viktigt att sätta brotten i rätt sammanhang och inte överdriva hotbilden. Den förhållandevis stora hotbild som beskrivs i media och andra forum speglas till exempel inte av den verklighet som statistiken över inkomna ärenden visar. Vi måste därför å ena sidan ta oron för att utsättas för brott på allvar, å andra sidan utgå från de faktiska brottsanmälningar som vi tar emot. Mot den bakgrunden vill jag återigen trycka på vikten av att anmäla brott.


Lotta Bäckberg