Svensk mat

Sveriges bönder kan och vill producera mer mat med liten klimatpåverkan och låg användning av antibiotika och växtskyddsmedel. Fortfarande är nästan varannan tugga importerad men fler vill köpa svenskt och lokalproducerat. För att kunna möta den efterfrågan krävs konkurrenskraftiga villkor så att Sveriges bönder kan nå lönsamhet. Därför är en nationell livsmedelsstrategi som skapar tillväxt i svensk livsmedelsproduktion så viktig.                 

Landsbygd

Det gröna näringslivet står för nästan fyra procent av BNP och tillför Sverige stora värden som mat, energi, material, arbetstillfällen, rekreation och klimatnytta. Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och motorn i utvecklingen av en aktiv landsbygd. När det gröna näringslivet växer, skapas jobb åt långt fler än de som arbetar på gårdarna. De nya jobben sprids över landet och mellan olika sektorer. En förutsättning för att det gröna näringslivet ska kunna utvecklas och ta vara på de affärsmöjligheter som finns är att det är attraktivt att bo och driva företag på platsen. Infrastruktur, ett gott företagsklimat och samhällsservice är lika viktigt på landsbygden som i staden. Att landsbygdens näringsliv stärks och utvecklas är avgörande för hela Sveriges framgång.

Äganderätt

Äganderätten är grunden för all näringsverksamhet på landsbygden. Ägande är sammankopplat med långsiktiga beslut, ansvarsfullt företagande, hållbarhet och produktion av mat, energi och tjänster som samhället har stor nytta av. Markägare upplever allt oftare att de drabbas av restriktioner och inskränkningar i hur de får bruka sin mark. Det påverkar både möjligheter och vilja att driva företag, att investera och utveckla verksamhet inom bland annat livsmedels- och energiproduktion. Detta kan i sin tur leda till minskad produktion. Därför är det så viktigt att stärka äganderätten och värna möjligheterna att bruka marken till nytta för både lantbrukare och samhället i stort. Det finns ett stort antal äganderättsliga frågeställningar, bland andra inskränkningar i möjligheterna till skogsavverkning, strandskyddsregler som hindrar företag på landsbygden, EUs artskyddsförordning, tvångsförfarande vid bildande av naturreservat, översyn av terrängkörningslagen, mineralprospektering, gruvbrytning, vattendirektivet och allemansrätt för kommersiell verksamhet.

LRFs branschavdelningar

Inom LRF finns ett antal branschavdelningar, som alla tillhör LRF, men som också har en eller flera externa parter. Målet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns.

LRFs branschavdelningar

Hittar du inte det du letar efter?