Jordbrukets gröna omställning

Ingen annan del av näringslivet hänger samman med så många miljömål som lantbruket. Därför blir just lantbrukets miljöarbete avgörande för Sveriges möjligheter att nå målen. Sverige har potential att bli ett fossilfritt välfärdsland redo att försörja både sin egen befolkning och andra med livsmedel och förnybara råvaror från både jord och skog. Det är nödvändigt för vår egen livsmedelberedskap och Europas. När klimatförändringarna gör det svårare att producera i andra delar av världen har Sverige möjlighet att producera mer. 

Regler inom lantbruket

Bonde eller byråkrat? Producera mat eller fylla i blanketter? Sveriges bönder kämpar med en allt tyngre regelbörda. Lagkraven som gäller lantbruket har mer än fördubblats under de senaste 25 åren. 1996 fanns det 278 lagkrav som berörda lantbruket och 2021 hade siffran växt till 648. Regelinflationen innebär att en svensk mjölkbonde kan omfattas av 650 olika regler sprungna från ett 15-tal olika myndigheter. En orimlig regelbörda för en småföretagare att hantera.  

LRFs sakområden A-Ö

A B C D E F G H I J L M N P R S T U V Ä

A

Om afrikansk svinpest sprids i Sverige kan det få stora konsekvenser i form av lidande hos sjuka djur och kostnader för bekämpning. Därför är det av största vikt att rätt åtgärder sätts in för att förhindra att detta sker och att drabbade kompenseras ekonomiskt.

Allemansrätten ger allmänheten stor frihet att utforska och njuta av naturen genom att gå, cykla, rida eller åka skidor, förutsatt att det inte blir några skador. LRF anser att allemansrätten bör vara reserverad för allmänheten och friluftsaktiviteter, inte för kommersiella företag.

Antibiotika

Svenska bönder tar hotet om antibiotikaresistens på stort allvar. Genom ansvarsfull djurhållning använder de idag minst antibiotika inom hela EU. Eftersom friska djur inte behöver antibiotika, är denna strategi en grundläggande princip inom svenskt jordbruk.

Skog, trädgård och lantbruk är framtidsbranscher som växer och som de finns många spännande utbildningar och jobb inom. LRF driver flera olika initiativ för att främja kunskap och utbildning inom de gröna näringarna.

I lantbruket är de flesta arbetsplatser relativt små, ofta med endast en eller ett fåtal anställda. Det gör lantbruksföretagen särskilt sårbara vid sjukdom, olycksfall eller andra oförutsedda händelser. LRF arbetar aktivt med olika insatser för att minska psykisk och fysisk ohälsa samt förebygga olyckor.

Jordbruksarrende är en viktig del av svenskt lantbruk. Idag brukas cirka 40 procent av jordbruksmarken som arrende. Det har också blivit allt vanligare att energibolag vill arrendera mark av privata markägare. LRF följer utvecklingen noga och erbjuder medlemmarna avtalsguider och rådgivning.

Artskyddsreglerna är idag den vanligaste anledning till varför skogsbruk stoppas. LRF anser att artskyddsförordningen, såsom den tillämpas i Sverige idag, är det största hotet mot äganderätten i skogen. LRF arbetar för att regelverket ska förändras och för att skogsägare inte ska hamna i kläm.

B

Beredskap

Ett robust civilt försvar börjar med en fungerande livsmedelsberedskap där främjandet av svenskproducerade varor är ett sätt att minska vår sårbarhet.

Biogas producerades främst av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin och den ersätter fossila bränslen. Med rätt stöd till biogasproducenter kan den totala biogasproduktionen uppgå till 10 terawattimmar år 2030.  

De första som märker av de negativa konsekvenserna av minskad biologisk mångfald är de som verkar inom de gröna näringarna. Det är därför avgörande för LRF att bedriva ett proaktivt och kunskapsbaserat arbete för att främja biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket.

Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt att bo och utveckla sitt företag på platsen. LRF anser därför att förbättrade och förenklade villkor för byggande på landsbygden är en avgörande fråga.

C

CAP

CAP står för "Gemensamma jordbrukspolitiken" (Common Agricultural Policy) inom Europeiska unionen. Det är en av EUs viktigaste och äldsta politikområden, etablerad för att stödja jordbruket och främja landsbygdsutveckling.

D

Djuromsorg

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras. Det är arbetet på gården som har lett till ett av världens bästa djuromsorg och den lägsta antibiotikaanvändningen i hela EU. Det är därför viktigt att det finns tillit till att svenska djurbönder vill och kan leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja.

E

LRF undersöker regelbundet hur den rådande konjunkturen påverkar det gröna näringslivet. Här hittar du aktuella rapporter som berör ekonomi och konjunktur.  

El

Biobränslen svarar idag för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. För att minska andelen fossilt och bättre nyttja potentialen från jord och skog, är det avgörande med tillgång till el till rimliga kostnader - samtidigt som marken måste kunna brukas. Nergrävda kablar och marknadsmässig ersättning för intrång är några viktiga delar för att säkra leverans av elektricitet till och från landsbygden.

Ge de gröna näringarna rätt förutsättningar så tillförs ytterligare 50 terawattimmar i ny ren energiproduktion. Det motsvarar ungefär vad kärnkraften i dagsläget producerar under ett år.

Begreppet entreprenad kan ha olika innebörder. En definition är att entreprenad innebär att två parter kommer överens om att utföra ett arbete till ett i förväg uppgjort pris. I vardagligt tal syftar dock ordet entreprenad ofta på verksamhet som utförs av tyngre maskiner, inom till exempel skogsavverknings-, anläggnings-, eller jordbruksarbeten. Det innefattar även andra mindre maskinintensiva tjänster som trädgårdsskötsel eller parkarbeten.

EU

Under de senaste åren har allt fler politiska förslag lagts fram på EU-nivå som berör jordbruket och skogen, antingen direkt eller indirekt. LRF strävar efter att påverka dessa och stödjer starkt europeiskt samarbete för välstånd, demokrati och landsbygdsutveckling i Europa. EU spelar en viktig roll för företagsamhet i Sverige och hela unionen.

När det gäller klimatförändringen står LRFs medlemmar i främsta ledet. Det är de som drabbas först och hårdast av extrema väder. Det är också de som jobbar med hållbarhet varje dag, året om, och som har kunskapen och naturresurserna för att förverkliga Sveriges gröna omställning.

F

Genom LRF uppstår utbyten och samarbeten som utvecklar företag och företagare. Hos oss finns kreativitet, entreprenörskap och kunnande. I allt vi gör utgår vi från en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde. Att vara en medlem i LRF ger dig möjligheten att påverka på flera nivåer, från den lokala och kommunala nivån till regionala och nationella beslut, och beslut på EU-nivå.

Vi står framför stora samhällsutmaningar. Svaret på många av dessa ligger inom skogen, lantbruket och en levande landsbygd. För att finna dessa svar krävs forskning och innovation, som kan omsättas och utvecklas av hållbara och konkurrenskraftiga företag. För att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig kunskapsnation och driva den hållbara omställningen, måste både befintliga kunskaper och drivkrafter tas tillvara - liksom investeringar i nya kunskaper och innovationer göras.

I framtiden kommer vi i norr behöva ta ökat ansvar för att producera mer mat, inte bara till oss själva, utan också till omvärlden. Svensk livsmedelsindustri kommer i framtiden inte längre kunna vara kända för att exportera delikatesser - vi kommer också vara en förutsättning för att fler ska kunna äta sig mätta på hållbart producerad mat världen över.

Försörjningstrygghet

Sverige behöver både skapa förutsättningar för en mer robust livsmedelsproduktion i fredstid och planlägga hur produktionen ska kunna fortgå i kristid. Dessutom kan de gröna näringarna spela en avgörande roll för att öka försörjningstryggheten avseende el och biodrivmedel.

G

Sverige är ett av de minsta grisländerna i EU. Trots det gör vårt grisföretagande avtryck och många svenska grisbönder har tagit emot besökare från andra länder som vill titta på den svenska modellen. 

Med guldmedaljprogrammet uppmärksammar LRF Mjölk och mejeriföretagen gemensamt mjölkböndernas kvalitetsarbete. Guldmedaljen delas ut till den som levererat mjölk av mycket hög kvalitet i minst 23 år och priset har delats ut sedan 1958.

Gårdsförsäljning av alkohol är en av flera viktiga reformer för att fler ska kunna leva och verka på landsbygden.

H

De gröna näringarna möjliggör en hållbar utveckling. Vi kan erbjuda lösningar för andra verksamheters miljö- och klimatutmaningar och ytterligare öka hållbarheten inom jord-, skogsbruk och förädling. 

Hästnäringen har stor potential och bidrar med viktiga värden till samhället. Men det finns också utmaningar. Som i många andra branscher har omvärldsfaktorer under de senaste åren drivit på kostnaderna och kraftigt påverkat förutsättningarna att driva hästverksamhet.

I

Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt att driva företag på platsen. Infrastruktur är lika viktigt på landsbygden som i staden.

De flesta frågor som påverkar LRFs medlemmar har både en europeisk och global dimension. Det gäller till exempel utvecklingen av priserna på världsmarknaden när det gäller spannmål, andra jordbruksråvaror och insatsvaror.

J

Ingen annan del av näringslivet hänger samman med så många miljömål som lantbruket. Därför blir just lantbrukets miljöarbete avgörande för Sveriges möjligheter att nå målen. Sverige har potential att bli ett fossilfritt välfärdsland redo att försörja både sin egen befolkning och andra med livsmedel och förnybara råvaror från både jord och skog. Det är nödvändigt för vår egen livsmedelberedskap och Europas. När klimatförändringarna gör det svårare att producera i andra delar av världen har Sverige möjlighet att producera mer. 

Jämställdheten ska genomsyra hela LRF och hela verksamheten. Riksförbundsstyrelsen ansvarar därför för LRFs jämställdhetsarbete. LRF arbetar aktivt med frågorna. Riksförbundsstyrelsen har fastställt en jämställdhetsstrategi för LRF. Riksförbundsstyrelsen ansvarar därför för LRFs jämställdhetsarbete. LRF arbetar aktivt med frågorna och riksförbundsstyrelsen har fastställt en jämställdhetsstrategi för LRF.

L

Vi har en sund och bra lammuppfödning i Sverige. Våra får och lamm går ute på bete hela sommarhalvåret. De förädlar gräs till kött, skinn, ull och mjölk för osttillverkning.

Landsbygd

För att det gröna näringslivet ska blomstra är det viktigt att landsbygden är en attraktiv plats för både boende och företagande. Infrastruktur, en gynnsam företagsmiljö och tillgänglig samhällsservice är lika nödvändigt på landsbygden som i städer. Att stödja och främja näringslivet på landsbygden är avgörande för Sveriges övergripande framgång.

M

God markhälsa är en nyckelfaktor för att kunna odla och det ligger i alla lantbrukares intresse att bevara och förbättra den. Markhälsa handlar till exempel om att jordens mullhalt, genomsläpplighet, växtnäringsinnehåll och biologiska aktivitet bibehålls över tid för att på ett långsiktigt och hållbart sätt både kunna producera livsmedel och ekosystemtjänster.

Mat från Sverige

Varannan tugga är importerad, men det finns en önskan hos många att köpa mer svensk och lokalproducerad mat. För att möta denna efterfrågan krävs konkurrenskraftiga förutsättningar. Svenska bönder har kapacitet och vilja att producera mer mat med liten klimatpåverkan och begränsad användning av antibiotika och växtskyddsmedel.

Sveriges jord- och skogsbrukare äger och förvaltar en betydande del av det svenska naturkapitalet. Ett kapital som till skillnad från många andra, kan brukas utan att förbrukas. Som enda sektor kan det gröna näringslivet fånga och lagra koldioxid från atmosfären och samtidigt leverera förnybara råvaror till drivmedel, energi och material, och därmed göra det möjligt för andra branscher att ställa om.

Visste du att den svenska mjölkproduktionen skiljer sig markant från den globala? Genomsnittet för klimatpåverkan är 60 procent lägre är snittet, användningen av antibiotika inom den svenska mjölkindustrin är också unikt låg på global nivå och cirka 70% av alla mjölkkor lever i så kallade lösdriftsstall.

Myndighetsutövning

Smidiga och väl fungerande myndighetskontakter är avgörande för en positiv företagsutveckling.

N

LRF arbetar för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig svensk nötköttsproduktion.

P

PFAS är ett samlingsnamn för över 10 000 industriellt framtagna kemikalier, som ofta kallas evighetskemikalier.  Kunskapsläget om PFAS uppdateras snabbt, även i frågor som rör lantbruket. Det finns sedan en tid gräns- och riktvärden för PFAS för ett antal livsmedel, exempelvis ägg, kött och mjölk.

Det är svårt att föreställa sig någon verksamhet som påverkar omgivningen mer än en gruva. Även prospektering, när man letar efter fyndigheter att undersöka närmare, kan få konsekvenser för närboende och företag. Det väcker frågor om hur framtidens markanvändning kommer att se ut i området.

R

Regler inom lantbruket

Bonde eller byråkrat? Producera mat eller fylla i blanketter? Sveriges bönder kämpar med en allt tyngre regelbörda. Lagkraven som gäller lantbruket har mer än fördubblats under de senaste 25 åren. 1996 fanns det 278 lagkrav som berörda lantbruket och 2021 hade siffran växt till 648. Regelinflationen innebär att en svensk mjölkbonde kan omfattas av 650 olika regler sprungna från ett 15-tal olika myndigheter. En orimlig regelbörda för en småföretagare att hantera.  

EU-kommissionen presenterade i juni 2022 ett förslag till lagligt bindande mål för hur mycket av medlemsländernas natur som ska återskapas, under namnet förordningen om restaurering av natur som på engelska kallas Nature Restoration Law (NRL). Förslaget är formulerat på ett sätt som gör att mycket stora arealer produktiv jord- och skogsmark riskerar att tas ur produktion. Exempelvis genom att skog inte får brukas och att åkermark ska läggas under vatten.

S

Sveriges skogsägare erbjuder jobb, tillväxt, klimatnytta och hållbara resurser för framtiden. Våra skogar är en fantastisk tillgång för landets ekonomi, sysselsättning och en levande landsbygd, samtidigt som vi värnar miljön och ekosystemen. Vi brukar skogen för att bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle, men även för att bedriva lönsamma företag inom skogsbruk. I skogen växer framtiden.  

Solel är en förhållandevis okomplicerad teknologi som kräver minimalt med underhåll. Solpaneler installeras vanligtvis på taken av byggnader med söderläge, och storleken på investeringen anpassas vanligen efter gårdsföretagets årliga elbehov. Även om priset på solceller fortsätter att sjunka, är det viktigt att hitta lönsamhet i samband med investeringen.  

T

Under de senaste åren har det uppstått en allt större brist på veterinärer, vilket har lett till begränsningar i tillgängligheten till veterinärvård, särskilt under jourtid. LRFs långsiktiga mål är att det ska finnas tillgång på veterinär service för lantbrukets djur, inklusive hästar, dygnet runt och i hela landet. 

Trädgårdsföretag i Sverige representerar endast 3 % av landets jordbruksföretag, men de bidrar med en betydande del av värdet inom jordbrukssektorn. Enligt officiell statistik från Jordbruksverket producerar dessa företag cirka 10 % av det totala värdet av jordbruksprodukter, trots att de bara använder 0,5 % av den tillgängliga åkermarken.

U

Det svenska jord- och skogsbruket utgör inte bara en central del av landets ekonomi, utan är också ett unikt och dynamiskt läromedel, rikt på kunskap och erfarenheter. LRFs ambition är att alla barn och ungdomar ska få möjligheten att uppleva denna fantastiska resurs på nära håll och få en djupare förståelse för hur maten blir till.

V

Vargen har länge varit ett allvarligt problem för många av LRFs medlemmar eftersom den angriper tamboskap, får- och lammföretagare är särskilt utsatta. Vargen dödar eller skadar inte bara ett djur utan ofta flera vid samma tillfälle. Det beror inte på ondska, utan på att inhägnaden skapar en onaturlig situation när bytesdjuren har begränsade möjligheter att fly.

En tillräcklig tillgång på friskt vatten är inte bara en förutsättning för mänskligt liv, det är också avgörande för att kunna odla, föda upp djur och bedriva andra verksamheter inom det gröna näringslivet. Sveriges jord- och skogsbrukare har sjöar, vattendrag, kustavsnitt och grundvattenmagasin på, och i anslutning till, sina marker som de värnar. Dikesunderhåll och bevattning ses som naturliga och självklara delar i företagandet då både för mycket och för lite vatten kan leda till minskad matproduktion.

Viltstammarnas storlek behöver hanteras kraftfullt och omedelbart för att minska belastningen på skogs- och jordbruk, öka livsmedelsproduktionen, öka trafiksäkerheten samt möjliggöra skoglig tillväxt. Vildsvinsstammen är idag så stor att det bör utredas om det finns förutsättningar att införa en statlig premie för fällda vildsvin, som verktyg för att effektivisera jakten på den. Vi vill minska vildsvinsstammen med 90%.

Att uppnå en hållbar balans mellan viltstammarnas storlek och landskapets kapacitet är avgörande för både jordbrukets och naturens välmående. För mycket vilt hotar allvarligt lantbrukets produktivitet och lönsamhet, vilket i sin tur direkt påverkar jord- och skogsbrukets förmåga att producera mat och energi i tillräckliga mängder.

Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt. Anledningen är främst en ökad politisk klimat-och miljömedvetenhet men också en ökad efterfrågan på grön el hos elkonsumenter.

Fält med blommande raps, mogen havre, korn eller vete. Sommarängar, gräsfält och betesmarker. Bönor, havremjölk med müsli. Som lantbrukare inom växtodling i Sverige finns en mångfald och många olika inriktningar med möjligheter. Sverige har en stor andel åkermark i förhållande till folkmängd.

Allt sedan människan började odla marken har ogräs, insekter och skadesvampar angripit odlade grödor. Skadan de orsakar kan bli mycket omfattande och utgöra ett hot mot livsmedelsförsörjningen. Vid all odling är växtskyddsåtgärder av olika slag därför nödvändiga, både i konventionell och ekologisk produktion.

Ä

Äganderätten utgör grunden för all näringsverksamhet på landsbygden. Ägandet är en central komponent för långsiktiga beslut, ansvarsfullt företagande samt produktion av mat, energi och värdefulla samhällstjänster.

För att säkerställa att företag inom det gröna näringslivet är attraktiva att ta över, är lönsamheten avgörande. Ägarskiften är en kritisk faktor för både näringslivet och samhället, då de påverkar de gröna näringarnas framtida utveckling. Därför engagerar sig LRF aktivt i frågor som berör ägarskiften.

LRFs branschavdelningar

Inom LRF finns ett antal branschavdelningar, som alla tillhör LRF, men som också har en eller flera externa parter. Målet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns.

LRFs branschavdelningar

Hittar du inte det du letar efter?