Så Anders, hur var det på stämman och hur gick det för våra motioner?

"Rovdjursmotionerna ledde till de hetaste debatterna. Visserligen handlade många av diskussionerna om HUR:et, så det strategiska i frågan föll bort. Vi kom dock fram till ett bra beslut och det var att vi skall göra en konsekvensanalys av hur en ytterligare spridning av rovdjur i det södra förvaltningsområdet skulle påverka områden med betesdrift.

Det blev också mycket diskussioner kring HUR vi skall bedriva jakt och skyddsjakt på hjortdjur. Hjorten är ett växande problem i landet, det visar den ökande antalet motioner till stämman som handlade om hjort.  En annan motion om djurrättsrelaterade brottslighet skapade också mycket engagemang och diskussioner. Hårdare straff för aktivisterna var åtgärder som motionärerna förespråkade. Stort engagemang och diskussioner drog också  ”Bonden i skolan”. I det här ämnet så ville stämman mycket, men riksförbundsstyrelsen ville inte ha ett för tajt uppdrag utan mer utrymme för handlingsfrihet.

Vi hade fått bra svar på våra egna motioner från riksförbundsstyrelsen och det gick som förväntat. Vi fick bifall för en tilläggs-att-satts i vår motion nr 2 Klövviltets påverkan på jord och skogsbruk: ”att LRF skall ta ett tydligt mandat som markägarorganisation i viltfrågona” och det känns som ett bra beslut av stämman. Stämman ville också att LRF ska blir tydligare i kommunikationen kring att vi binder kol i skogs- och jordbruksgrödor, men där ville riksförbundsstyrelsen vara mer försiktiga i argumentationen. På hela taget var det en bra ton i debatten vi har stor samsyn i de flesta frågor. Det var mer diskussioner hur vi skulle angripa dom.    

//Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län

Så här gick det för motionerna

Yttrande 41 Eftergymnasiala kortare påbyggnadsutbildningar (Jönköping 1)
Stämman beslutar:

 • att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att lyfta problematiken med bristen på arbetskraft till högsta politiska nivå samt
 • att med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en statlig utredning kring utbildningssystemets eventuella luckor och hur de skulle kunna åtgärdas.

Yttrande 12 Klövviltets påverkan på jord och skogsbruk (Jönköping 2)
Stämman beslutade:

 • att bifalla motionen och ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att bedriva ett mer tongivande påverkansarbete mot regering och riksdag angående viltskador på brukande av jord och skog då livsmedelproduktion klassas som ett samhällsintresse samt
 • att LRF ska ta ett tydligare mandat som markägarorganisation i viltfrågorna.

Yttrande 5 Solceller (Jönköping 3)
Sttämman beslutade:

 • att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att som ett led i arbetet med LRFs hållbarhetsmål och Fossilfri färdplan arbeta för att underlätta och öka elproduktionen på gårdsnivå.

Yttrande 6 Klimatdebatten (Jönköping 4)
Stämman beslutade:

 • att motionens yrkande om klimatdebatten anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt att avslå motionens yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka hur Sveriges lantbrukare mår av det hårda klimat som idag råder i media. Vad gör det med den enskilda bonden och på vilket sätt kan LRF hjälpa?
 • att uppdra åt LRFs styrelse att jobba förebyggande för att hjälpa lantbrukare som blir utsatta av media

Yttrande 28 LRFs arbete med prospektering och gruvverksamhet (Jönköping 5 Prioritera mineralfrågan högre inom LRF)
Stämman beslutade:

 • att med bifall till intentionerna i motionerna från LRF Jönköping och LRF Jämtland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att minerallagstiftningen förändras så att markägares och företagares ställning stärks när det gäller prospektering och gruvbrytning,
 • att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet att stötta medlemmar, som på olika sätt drabbas av mineralprospektering, med relevant information och kunskap samt
 • att motionen från LRF Östergötland anses besvarad med vad riksförbundsstyreslen anfört.

Yttrande 10 Utökade jaktmöjligheter hjort (Jönköping 6 Ta dovhjortens framfart på allvar)
Stämman beslutar:

 • att bifalla LRF Ungdomens och LRF Södermanlands första yrkanden och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att jakt under hela dygnet ska tillåtas vid jakt och skyddsjakt på dovhjort och kronhjort,
 • att bifalla LRF Ungdomens andra yrkande, LRF Jönköpings yrkande samt LRF Södermanlands första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att rörlig belysning och mörkerriktmedel även ska vara tillåten vid jakt och skyddsjakt på dovhjort och kronhjort,
 • att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för översyn av jaktförordningen att underlätta jakt genom att möjliggöra användandet av motorfordon som hjälpmedel vid jakt och skyddsjakt
 • att bifalla LRF Södermanlands andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att länsstyrelsernas tillämpning av skyddsjaktbestämmelserna medger mer effektiv skyddsjakt, genom att arbeta för att NVs riktlinjer för skyddsjakt revideras vad gäller hjortdjur.