Som markägare har du möjligheten att arrendera ut mark till vindkraftsbolag om du på din mark har ett fördelaktigt vindläge och om att marken är avskild från bostäder/tätort.

Arrendekostnaden utgörs oftast av en procentuell del av intäkterna och är därmed ingen riskfaktor när väl verket är byggt. Du som vill undersöka förutsättningarna att etablera vindkraft på din mark gör klokast i att tala med andra markägare och sedan kontakta flera vindkraftföretag.

Det förekommer att vindkraftsprojektörer skriver in sekretessklausuler i avtalsförslagen för att innehållet i avtalet inte ska spridas till andra än markägare och arrendatorer. En sådan klausul gäller först efter undertecknade.

LRF rekommenderar att du rådslår med grannar och låter en jurist granska avtalet innan det skrivs på.

Exempel på frågor som som bör regleras i avtalet:

• beräkning av vindupptagningsområde och arrendefördelning
• ersättningsnivå – normalt cirka fyra procent
av totala intäkterna från elförsäljningen
• inom vilken tid bygglov ska vara sökt 
och anläggningen uppförd
• vindkraftverkens storlek, minsta antal och effekt
• rätt till väg och ansvar för dess underhåll
• delägarskap med utgångspunkt i projektets 
utvecklingskostnader 
• minimiersättning vid driftsavbrott
• ansvar för nedmontering av vindkraftverk 
och andra anläggningar

LRF rekommenderar vidare att delägarskapets andel i den 
totala investeringen bör ligga på minst 20 procent fördelat 
på markägare och övriga intressenter.