Vi inom LRF ser det som en förtroendefråga att dina uppgifter behandlas korrekt och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i LRF.

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag i vårt påverkansarbete samt erbjuda dig och alla andra medlemmar en bra service och förmånliga erbjudanden från våra dotterbolag.

LRF behöver e-postadresser för att ge dig medlemsinformation kopplat till föreningsverksamheten. För att även kunna skicka erbjudanden till dig via e-post ber vi dig att samtycka till just den möjligheten.

När du loggar in på Mina sidor på www.lrf.se kan du se och ändra i uppgifter som finns om dig. Du har ett antal rättigheter som registrerad hos oss. Du hittar dem här nedan.

Personuppgiftsansvariga

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a föreningen är knutet servicebolaget Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) där den löpande verksamhet i LRFs namn i allt väsentligt utförs (nedan gemensamt ”LRF”).

Lantbrukarnas Riksförbund och Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för uppgifter i LRFs medlemsregister.

Vilka uppgifter samlar vi in?

LRF hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer samt uppgifter om din verksamhet med anknytning till LRF, som brukad åkerareal och skog, omsättning från näringsverksamhet inom de gröna näringarna och planerat generationsskifte.

Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid via andra register som SPAR, våra dotterbolags register och Fastighetsdataregistret. Vi hanterar även uppgifter om betalningar och tid som medlemskapet gäller för.

För de som har förtroendeuppdrag i LRF samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap löper. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i cirka ett år. I vissa fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, t.ex. vissa uppgifter för ekonomisk bokföring eller anteckning om en förtroendevalds engagemang i LRF.

Särskilt om samtycke för hantering av e-post för direktmarknadsföring

LRF behöver e-postadresser för att ge dig medlemsinformation
kopplat till föreningsverksamheten. För att vi även ska kunna använda din e-post för direktmarknadsföring och erbjudanden behöver vi få ett aktivt samtycke från dig. Det inhämtar vi när du registrerar dig som medlem. Du kan senare ändra dig om du inte vill att din e-post ska användas för detta.

Varför samlar vi in uppgifterna?

LRF behöver dels personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt av det ingångna avtalet om medlemskapet; hantera uppgifter och åtaganden som föreningen har gentemot sina medlemmar och för att kunna ge dig tillgång till information och tjänster som erbjuds medlemmar i LRF.

Uppgifter används också att kunna möta LRFs berättigade intresse, i den utsträckning det inte överskrider registrerades rättigheter, för intern kontroll, för utveckling av LRFs organisation, erbjudanden från LRFs dotterbolag samt som ett stöd för förtroendevalda. Uppgifterna används även på denna grund för att ta fram samlad statistik som används i LRFs verksamhet, tex i kontakt med myndigheter och beslutsfattare. I särskilda fall kan även samtycke vara grunden till att vi samlar in och behandlar personuppgifter.

När du loggar in på Mina sidor på www.lrf.se kan du se och ändra i uppgifter som finns om dig.

Utlämnande av uppgifter

LRF lämnar ut medlemsuppgifter inklusive person- och kontaktuppgifter samt uppgifter om näringsverksamheter, areal och planerade generationsskiften till dotterbolag inom LRF-koncernen, framförallt LRF Samköp och LRF Media, för att de ska kunna erbjuda dig sina tjänster och rabatter. Uppgifter om medlemskap i LRF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartner för att de ska kunna erbjuda tjänster till medlemmar i LRF enligt avtal, som till exempel erbjudande om försäkringsskydd.

I de fall LRF nyttjar externa parter för att hantera administration (t.ex. fakturering) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter

• Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till LRF (se nedan för kontaktuppgifter).
• Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta LRF. Det finns även regler för dataportabilitet av uppgifter.
• Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av LRF för direktmarknadsföring, till exempel erbjudande av tjänster från samarbetspartner.
• Du kan också anmäla till LRFs medlemsservice om du inte längre vill ta emot marknadsföring per e-post.
• Du kan lämna klagomål om LRFs hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Kontakta LRFs medlemsservice

LRF Medlemsservice
Bryggaregatan 11
652 26 Karlstad

Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se

Öppettider: Måndag-fredag klockan 8.00-16.00
Dag före röd dag klockan 8.00-12.00

Vänligen notera att bolagen inom LRF-koncernen utöver
vad som anges i denna information självständigt kommer
att behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet.

Senast uppdaterad: 2024-05-30