För tips på olika finansieringslösningar och praktiska exempel, se guiden Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag.

Bottenlån

Ges generellt på skogs- och lantbruksfastigheter upp till 75 procent av värdet på fastigheter och mark. Ett insatskapital krävs, vanligt är 25 procent.

Topplån, blancolån

Lån utan säkerhet till högre ränta.

Reverslån

Bankers utlåning består till stor del av reverslån. Vid reverslån upprättas ett skuldebrev (en revers) på kreditsumman. Reverslån kan exempelvis lämnas från banker för att täcka ett investeringsbehov eller för att öka företagens rörelsekapital.

Checkräkningskredit

Checkräkningskredit är ett checkräkningskonto med kredit som kan användas för att täcka företags kapitalbehov. Det används även till att hantera företags in- och utbetalningar och det är vanligt att ett bank- eller plusgiro är kopplat till kontot.

Leasing

Leasing kan liknas vid ett hyresavtal där den leasade egendomen ställs som säkerhet. I princip all slags egendom kan leasas, exempelvis fastigheter, fordon och maskinutrustning.

Avbetalning

Avbetalning liknar leasing i utformningen, med den skillnaden att företag blir juridiska ägare till egendom som köps på avbetalning. Denna ska därför bokföras och skrivas av.

Livdjurskrediter

Sveriges Djurbönder ger kredit åt uppfödare för att köpa djur. Företagaren blir bunden att leverera sina slaktdjur till Scan. Uppfödare och slakteri kan komma överens om ett pris för slaktmogna djur. Med detta som utgångspunkt kan du beviljas kredit för inköp av djur.

Foderkrediter

Erbjuds av de större leverantörerna. Lantmännen har en finansieringstjänst där företagaren kan välja mellan 30 dagar och upp till 11 månaders kredit.

Tillväxtbolaget

Ägs av Scan och Lantmännen. Scan och Lantmännen Lantbruk medverkar till att etablera nya bondeägda animalieproduktionsanläggningar genom att tillföra kapital och kunskap. 
Läs mer här.

Ekonord Invest AB

Ägs av Eon, ICA, LRF, Arla/Milko, Sjätte AP-fonden och Länsförsäkringar. För de sju nordligaste länen och omfattar branscherna jord, skog, trädgård, turism, förnybar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa. Bolaget tillför kapital, kompetens och nätverk. 
Läs mer här.

Inlandsinnovation

Är ett statligt riskkapitalbolag med uppdraget att utveckla näringslivet i norra Sveriges inland. Investerar i alla branscher men inom innovation. Kräver marknasmässig avkastning. 
Läs mer här.

Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. 
Läs mer här.

Företagsstöd

För mer information om möjligheter att få företagsstöd, se Jordbruksverkets webbplats.

Starta eget-bidrag

För mer information om möjligheter att få starta eget-bidrag, se Arbetsförmedlingens webbplats.

Affärsänglar

Läs mer om risker och möjligheter med affärsänglar hos Verksamt.se.

Crowdfunding

Enkelt uttryckt handlar crowdfunding om att samla ihop (kapital från många olika finansiärer till en mottagare. 
Mer information hos 
Verksamt.se.