Att tänka på:

Hur många djur ska lämnas och när?
Bestäm hur stängsel och vattenkärl/vattenförsörjning ska vara iordningsställt. Diskutera om djuren behöver behandlas med medel mot knott och andra insekter mm innan betessläpp. Diskutera även möjligt parasittryck och vad som kan åtgärdas. 

Daglig tillsyn.
Bestäm vem som har ansvaret för daglig tillsyn. Om betesdjur behöver flyttas inom området kan det vara bra att komma överens om att man hjälps åt med detta.

Skötsel av elstängsel.
Bestäm vem som har ansvar att vid behov röja bort gräs som växer upp kring trådarna på elstängsel.

Vilken veterinär?
Diskutera vilken veterinärservice som ska användas om djuren blir akut sjuka. Oftast finns det en besättningsveterinär knuten till gården vilket underlättar arbetet i akuta fall.

Vem jagar djuren om de rymmer?
Om djuren trots allt rymmer så ska det vara lätt att nå varandra eller tillkalla annan hjälp. Åker du på semester, meddela vem som är ansvarig för djurhållningen under just den tiden.

Dags att åka hem? 
Bestäm preliminärt när djuren ska hem. Insamling av djur och transport ansvarar oftast djurägaren för. Diskutera om djuren behöver vänjas med fångstgrindar.

Naturbetesmarker
Se över kraven för betesskötsel när det gäller naturbetesmarker med miljöersättning eftersom relativt tuff betning krävs. Områden som djuren ratar måste gås över minst en gång per säsong med betesputs eller röjsåg beroende på vilken vegetation det är. Vem tar ansvaret? Hur fördelas arbetet? Kom överens om detta vid betesperiodens start.     

Andra djur?
Kommer det att gå andra djur i samma fålla? Om till exempel hästar ska tas in och ut dagligen är det viktigt att grindarna stängs ordentligt varje gång.

Prissättning
Det finns många sätt att ta betalt för bete: dela på EU-ersättningarna, hyra per djur eller överenskommelser utan pengar är några varianter. Ta vid behov hjälp av rådgivare för att hitta er modell.

Dela upp EU-stödet 
Bestäm hur ni vill dela EU-ersättningar. Många lantbrukare delar på ersättningarna så att markägaren får gårdsstödet och djurproducenten miljöstödet. I områden där det finns brist på betesdjur kan man behöva betala mer till djurproducenten.

Fakturera i tid
Kom ihåg att fakturera i tid. Ett professionellt samarbete förutsätter bra och fungerande bokföring och fakturarutiner. Om ena parten glömmer att fakturera under innevarande arbetsår kan det skapa irritation i samarbetet.

Skriv avtal
Det är alltid positivt att skissa på ett avtal och skriva ner vad som är viktigt för var och en, även om man väljer att inte skriva ett regelrätt avtal. Det kan kännas jobbigt att ta upp olika tänkvärda svårigheter i avtalet innan samarbetet inleds, men ännu svårare blir det om samarbetet inte löper klanderfritt. Ibland kan ett samarbete haverera på grund av yttre omständigheter och om man inte har avtalat kring olika saker kan det skapa missnöje.

Ta gärna hjälp av konsult för att skriva ett riktigt avtal. Ludvig & Co kan hjälpa till. Det kan vara väl investerade pengar.