Ett livskraftigt jord- och skogsbruk

Ett lönsamt och livskraftigt jord- och skogsbruk är motorn i en välfungerande välfärdsstat. Det handlar om basbehov som en trygg och hållbar livsmedels- och energiförsörjning med säkra värdekedjor och om en nödvändig omställning från fossila till förnybara resurser. Men också om ett sammanhållet Sverige där tiotusentals företag med bas i jord och skog utgör grunden i företagandet och livet på landsbygden - och skapar förutsättningar för livet i staden. 

De gröna näringarna möjliggör en hållbar utveckling. Vi kan erbjuda lösningar för andra verksamheters miljö- och klimatutmaningar och ytterligare öka hållbarheten inom jord-, skogsbruk och förädling. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Bidra till en hållbar värld

Våra målsättningar för hållbarhet grundar sig på internationella och nationella åtaganden som Agenda 2030, den europeiska gröna given, klimatlagen och på bästa tillgängliga kunskap. I föränderliga tider måste gamla sanningar ifrågasättas och nya kunskaper sökas varför vi, vid behov, kommer att uppdatera dessa målsättningar för att alltid grunda vårt handlande och vår inriktning på vetenskapliga fakta. 

Våra möjligheter att bidra till en hållbar värld påverkas självklart av det övriga samhällets agerande där både avsedda och oavsedda konsekvenser av allt från lagstiftning, investeringar och planering till energibeskattning kan avgöra hur hållbart vi utvecklas.

Vi anser att det är nödvändigt att snabbt och kraftigt öka den allmänna kunskapen om hur samhället bäst nyttjar fotosyntesen och ekosystemen för att trygga en hållbar välfärd och vill bidra med vår expertis. 

Till sidomenyn

Lönsamheten måste stärkas

De ekonomiska resurserna och lönsamhetsmarginalerna inom de gröna näringarna ger inte alltid utrymme för de utvecklings-, investerings- eller övergångskostnader som kommer att krävas. Därför måste lönsamheten och konkurrenskraften stärkas för att de gröna näringarnas möjlighet att bidra till den hållbara omställningen i Sverige och världen ska tas tillvara på bästa sätt. 

Det gröna näringslivets möjligheter att bidra till en hållbar värld påverkas självklart av det övriga samhällets agerande såsom lagstiftning, investeringar och planering till energibeskattning.

 

Till sidomenyn Till sidomenyn

Frågor och svar

För att stärka konkurrenskraften och ge LRF möjlighet att vara drivande i hållbarhetsdebatten beslöt 2019 års Riksförbundsstämma att riksförbundsstyrelsen skulle ta fram hållbarhetsmål för de gröna näringarna. Den 24 januari 2020 beslutade riksförbundsstyrelsen om nya hållbarhetsmål.   

På uppdrag av riksförbundsstyrelsen har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag. Förslaget är uppdelade på tre miljömål, två ekonomiska mål och ett socialt mål.

Förslaget har varit på remiss i LRFs branscher och regioner. Den 24 januari 2020 beslutade riksförbundsstyrelsen om målen.  

Hållbarhetsmålen lägger grunden till LRF:s påverkansarbete inom en rad processer som pågår på EU-nivå inom ramen för klimatpaketet Fit for 55 respektive The Green Deal med Farm to fork. Därtill pågår intensivt arbete inom Biodiversitetsdirektivet, som berör målet för biologisk mångfald.  

Flera av branscherna inom LRF har utifrån de beslutade hållbarhetsmålen utformat ett antal egna målsättningar, än mer specificerade utifrån produktionen inom respektive bransch (mjölk, kött, trädgård, entreprenad, lokal mat och dryck etc).

Handlingsplaner med aktiviteter har tagits fram och ett intensivt arbete pågår för att nå målen. 

Till sidomenyn Till sidomenyn

Samarbeten

Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Det är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi som syftar till att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås. LRF har en styrelseplats i Sweden Food Arena. 

Framtidens jordbruk

LRFs experter och medlemmar deltar med sin kunskap i framtagandet av denna årliga rapport som belyser olika aspekter av den hållbara omställningen i jordbruket. Rapporterna visar att det finns goda möjligheter att öka produktionen samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar och den biologiska mångfalden gynnas om rätt förutsättningar ges. 

Framtidens jordbruk

Agronod

Agronod utvecklar en ny nationell dataplattform för delning av svensk lantbruksdata. Plattformen möjliggör lösningar som stärker lönsamhet och hållbarhet på gårdsnivå. Bolaget är ett samägt initiativ mellan LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet, Växa, HK Scan Sverige och Arla Sverige.

Tillväxtbolaget

Tillväxtbolaget erbjuder lån till svenska lantbruksföretag som vill göra hållbara investeringar. Genom en förmånlig toppfinansiering kan Tillväxtbolaget underlätta framtida satsningar. Tillväxtbolaget ägs av LRF, Lantmännen, HKScan, Växa och Svensk Mjölk.

Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och samhället tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Till sidomenyn

Läs mer