De ekonomiska resurserna och lönsamhetsmarginalerna i de gröna näringarna ger inte utrymme för de utvecklings-, investerings- eller övergångskostnader som krävs. Lönsamheten och konkurrenskraften måste stärkas.

Öka lönsamheten och konkurrenskraften

Vi kommer att arbeta för att:

  • Vidareutveckla våra verksamheter med fokus på god djur- och naturomsorg, för att säkra en lönsam och resurseffektiv produktion.

För att vi ska lyckas måste samhället:

  • Ge tydliga och stabila spelregler inom allt från äganderätt till skatte- och utbildningspolitik som gynnar tillväxten i de gröna näringarna och framväxten av en cirkulär bioekonomi.
  • Öka ersättningarna för de publika nyttigheter vi producerar såsom möjligheter till rekreation.
  • Se nödvändigheten av att låta en större andel av försäljningsvärdet tillfalla primärproducenten och tidiga förädlingssteg för att upprätthålla, stärka och utveckla produktionen.

Öka jordbruks- och skogsproduktionen i Sverige

Vi kommer att arbeta för att:

  • Fördubbla produktionsvärdet inom de gröna näringarna till år 2040.
  • Öka produktionen av livsmedel, råvaror, nya material och energiformer för tryggare försörjning i vår omvärld och för att erbjuda mer miljö- och klimateffektiva alternativ.

För att vi ska lyckas måste samhället:

  • Ge tydliga och långsiktiga incitament inom områden såsom finansiering, konsumentupplysning, regelverk och skattelagstiftning som gynnar klimat- och miljöeffektiv produktion och fasar ut ohållbar konsumtion och produktion.
  • Skapa ett verkningsfullt regelverk för de gröna näringarnas immaterialrätt för att stimulera innovationer och nyskapande.
  • Utveckla kanaler för export av råvaror, varor och tjänster från de gröna näringarna.
  • Säkerställa att myndighetsutövandet främjar en ökad produktion med rättssäker stödjande tillsyn, målstyrning, goda branschkunskaper, samordnade kontroller och korta handläggningstider.