Klimatnytta, resurseffektivitet och främjande av den biologiska mångfalden. Så här vill LRF jobba.

Till sidomenyn

Öka det gröna näringarnas klimatnytta

Vi kommer att arbeta för att:

 • Öka vår produktion av förnybara varor och tjänster, för att ge andra delar av ekonomin möjlighet att byta ut fossila och ändliga resurser ur sina processer.
 • Öka inbindningen av koldioxid i träd och grödor ovan och i mark samt i varor och produkter.
 • Fasa ut fossila bränslen ur våra värdekedjor till år 2035.
 • Minimera utsläpp av icke-fossila växthusgaser från brukning och djurhållning i den takt som kunskap och tillämpning utvecklas.
 • Bidra till att lindra effekterna av torka, bränder, översvämningar och andra klimatkatastrofer genom klok användning av vår mark och våra resurser.

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Stärka forskningen för att utveckla de innovationer som behövs för att fortsätta vår omställning och för att anpassa de gröna näringarna till ett nytt och föränderligt klimat.
 • Förbättra möjligheterna till finansiering och långsiktig lönsamhet, så att vi kan göra de investeringar som krävs för ökad uthållighet och produktion. 
Till sidomenyn

Främja den biologiska mångfalden

Vi kommer att arbeta för att:

 • Hålla odlingslandskapet öppet, ha djur som betar, värna biotoper samt bruka och förvalta skogen, med balans mellan effektivt brukande och mångfald av miljöer, arter och brukningsinriktningar.

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Utforma flexibla ersättningssystem som möjliggör för brukare att, individuellt och tillsammans, säkerställa en miljö- och klimateffektiv produktion över tid.
 • Främja en variation av brukningsinriktningar. En mångfald i brukandet ger en mångfald i landskapet.
   
Till sidomenyn

Öka de gröna näringarnas resurseffektivitet

Vi kommer att arbeta för att:

 • Markens avkastningsförmåga ska vara minst lika hög i framtiden som den är idag.
 • Bruka våra vattenresurser effektivt och bidra till god vattenkvalitet
 • Öka precisionen i användningen av foder, växtnäring, växtskydd och andra insatsmedel för att år produktion ska bli ännu mer miljö- och klimateffektiv.
 • Minska svinn och förbättra tillvaratagandet av biprodukter och restströmmar.
 • Sluta kretsloppen av växtnäring genom att stärka samarbetet mellan brukningsformer och mellan land och stad.

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Öka vår frihet att bruka jord och skog med respekt för det goda ägandet.
 • Rikta innovationer, investeringar och planering mot att öka den cirkulära bioekonomins möjligheter att uppgradera biprodukter och restströmmar för att ersätta ändliga råvaror i tillverkningsindustrier såväl som i samhället i stort.
 • Inrätta incitament som minskar efterfrågan på ändliga resurser till förmån för återbruk och bruk av bioråvaror såsom krav på klimatprestanda vid byggnation och vid upphandling.