All livsmedelsproduktion har en klimatpåverkan och Sveriges bönder arbetar för att minska utsläppen och skapa ett ännu mer hållbart lantbruk.

Mat till en växande värld

All matproduktion har en klimatpåverkan, både när det gäller animalier och grödor. Ska vi klara att producera mat till en växande värld behöver vi producera mer livsmedel, men med så litet klimatavtryck som möjligt. Vi måste kunna ställa om till ett hållbart samhälle samtidigt som vi tryggar livsmedelsproduktionen. Sedan 1990 har jordbrukets totala metanutsläpp minskat med 10%. 

I Sverige står jordbruket för ungefär 13% av de totala växthusgasutsläppen och ungefär 40% av det är utsläpp från kornas fodersmältning, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. 

Vi menar att utsläppen från kor behöver sättas i ett större sammanhang där livsmedelsförsörjningen är basen. Korna är en del av ett naturligt kretslopp med många nyttor. Djurhållning och odling av foder bidrar till en ökad biologisk mångfald men också till kolinlagring som är viktigt för klimatet. 

De globala metanutsläppen ökar över tid, framför allt från fossila källor. Den största potenitalen att minska de globala metanutsläppen är att minska det fossila metanet.

Det absolut viktigaste för att klara klimatutmaningen är att fasa ut de fossila bränslena. 

Så bildas metan

Metan från kornas bildas i en naturlig process när mikroorganismer hjälper korna att bryta ner fodret. På så sätt kan korna tillgodogöra sig näringen i fodret och i sin tur producera högvärdig näring som vi människor också kan ta upp. Metan är en biprodukt i fodersmältningsprocessen och går inte att undvika helt men det pågår forskning inom olika områden för att utsläppen av metan från kor ska minska.

Metanets kretslopp

När växterna som djuren äter bryts ner bildas metan. Metanet släpps ut i atmosfären när kon rapar. Utsläppen återvänder till jorden via fotosyntesen när växterna tar upp koldioxid från luften och det naturliga kretsloppet kan börja om.

Djurens metanutsläpp stannar i atmosfären mellan 10-12 år innan de når jorden igen. 

Fossila utsläpp innebär däremot ett nettotillskott av långlivade växthusgaser som bidrar till uppvärmning i över 1000 år. 

Går det att minska mängden metan som bildas i kon?

Genom att arbeta med avel, djurhälsa och foder går det att påverka hur mycket metan som bildas när kon äter. Det finns också fodermedel och tillskott som minskar bildandet av metan. Forskningen går framåt, både i Sverige, Norden och internationellt.

Rapporten Framtidens Jordbruk Mjölk och Nötkött visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska utsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas. Detta är möjligt utan att äventyra djurvälfärden.

En av de största potentialerna som arbetet identifierade är foderodling, utfodringsstrategier och fodereffektivitet. Det handlar också om att ha friska djur som mår bra och lever länge.

Andra åtgärder är att göra biogas av gödsel och annan biomassa som produceras på gården, öka precisionen i odlingen med användning av ny teknik och att byta ut fossila bränslen och plast mot förnybara alternativ. Utveckling av fossilfri mineralgödsel kommer också bidra till minskade utsläpp.

Det tillskott som är godkänt för användning (februari 2022) kallas Bovaer eller 3-NOP (3-nitroxypropanediol) och görs av företaget DSM. Bovaer dämpar ett enzym som möjliggör formationen av metanmolekyler för att bli av med överskottet av väte i våmmen. Det gör att metanavgången från mikroorganismerna i våmmen minskar.

Kan Bovaer vara farligt för kon?

Bovaer har gått igenom en omfattande kontroll och analys innan det godkänns formellt av EFSA, EU:s myndighet för livsmedelsäkerhet. Inga tillskott som skulle kunna äventyra djur eller människors hälsa godkänns.

Europeiska studier har visat att metanutsläppen kan minska med 16-25 %. Företagen som utvecklar fodertillskotten menar att potentialen är ännu större. Potentialen varierar med vilken typ av produktion man har.

Det pågår utfodringsförsök med rödalg i Sverige idag, både till köttdjur och mjölkkor. Algen framställs i labb och utfodras till kon i liten dos varje dag. Just nu är det en utmaning att producera tillräckligt med rödalg av rätt kvalitet. Rödalgen finns ännu inte tillgängligt på marknaden. 

Är du nyfiken på rödalger? Se avsnitt 44 av Framtidsbönder

Senast uppdaterad: 2023-05-31