Med anledning av ökade kostnader för drivmedel har LRFs riksförbundsstämma tagit beslut om att tillfälligt höja den ersättning som utbetalas vid körning i samband med ett förtroendeuppdrag inom LRF. Samma regler gäller för anställda och förtroendevalda. Ökningen gäller under perioden 2022-04-01 tom 2023-06-30. Detta innebär att det kommer betalas ut retroaktiva milersättningar för resor som genomförts mellan 2022-04-01--2022-06-30. Söderberg&Partner ombesörjer denna process. 

Syftet med LRFs milersättningsavtal är att åstadkomma en modell för milersättning som stimulerar användandet av bilar med låg klimatpåverkan och därmed minska LRF-koncernens totala CO2-utsläpp. Bilar som drivs med förnybara och fossilfria drivmedel får högst ersättning (45 respektive 43 kr/mil) och bilar med låg bränsleförbrukning, utsläpp <130 g CO2/km (NEDC) eller 169g CO2/km (WLTP), får 37 kr/mil. Ingen får dock lägre ersättning än 33 kr/mil. 

För att stimulera samåkning utbetalas ett samåkningstillägg med 8 kronor/mil per passagerare till föraren. Tillägget utgår oberoende av vilken milersättning som i övrigt utgår enligt alternativen a-d. Milersättningsnivåer from 2022-04-01 tom 2023-06-30: 

a) Högsta milersättning, 45 kronor per mil utgår om något av följande alternativ föreligger: • Bilen drivs med biogas • Bilen drivs delvis eller helt med en el- eller elhybridmotor, är s k Bonusbil och uppfyller Miljöklass El respektive Hybrid.

b) Förhöjd milersättning, 43 kronor per mil utgår om följande alternativ föreligger: • Bilen drivs med etanolbränsle, E 85, samt uppfyller Miljöklass Euro 2006. • Bilen drivs helt med RME/FAME/rapsolja 

c) Förhöjd milersättning, 37 kronor per mil utgår om följande alternativ föreligger: • Bilen släpper ut högst 169g CO2/km (WLTP) samt uppfyller minst Miljöklass Euro 2006. 

d) Lägsta milersättning, 33 kronor per mil utgår i övriga fall. 

För att erhålla högre milersättning än 33 kr/mil fordras att den enskilde förtroendevalde lämnar in en ansökan med en kopia på registreringsbeviset från Transportstyrelsen till närmaste regionchef om vilken bil som används i uppdraget. Den ansvariga regionchefen skriver under ansökan, skickar ansökan vidare till Monica Fie (monica.fie@lrf.se) på Regioner och Folkrörelseutveckling som registrerar högre milersättning hos Payroll. 

Om förhållandena ändras ska en ny ansökan lämnas in. Anmälan sker med separat blankett som du hittar till i spalten "relaterat".

Har ni frågor el andra funderingar, kontakta Monica Fie: monica.fie@lrf.se