Det var efter regeringens uttalande om förbud mot större sammankomster som LRF Dalarna beslutade att genomföra årets regionstämma digitalt. Trots att LRFs mötesplatser, inklusive stämmor, inte omfattades av förbudet mot allmänna sammankomster som regeringen beslutade om den 11 mars vidtog LRF åtgärder och tog fram rekommendationer kring sina möten.

För medlemmar fanns möjlighet att följa stämman live via LRF Dalarnas slutna Facebook-grupp ”Vi är LRF Dalarna”. Fullmäktigeledamöter deltog på sju olika mötesplatser runt om i länet och kunde via en länk följa stämman och göra tilläggsyrkanden, rösta och eller yttra sig.

Nyval och motioner

I år behandlades totalt 11 motioner. Fyra av dem handlar på något sätt om att försvara äganderätten.

Trycket från omvärlden att leverera mineraler och metaller i omställningen till ett mera hållbart samhälle ökar. Enligt ”Fraser

Institute Annual Survey of Mining Companies” ligger Sverige i ”Top 10” som ett av de mest attraktiva länderna att bedriva gruvdrift i. Runt omkring i Sverige söker olika företag undersökningstillstånd till exempel i Näverberg mellan Falun och

Borlänge. Här har ett australiensiskt bolag ansökt om undersökningstillstånd och fått det godkänt. Detta innebär att bolaget har rätt till att börja provborra och att de har rätt till det de finner. Detta bolag hoppas här på stora mängder av koppar, zink, bly, kobolt, silver och guld. Om ett bolag skulle finna något av intresse så är markägare helt maktlösa enligt minerallagstiftningen.” skriver Vika lokalavdelning i sin motion.

Behandlingen av motionerna gick under den digitala stämman förhållandevis smidigt. Det blev däremot en del diskussioner och till motionerna 1, och 2 där motionärerna i motionerna lyfte de senaste årens ökade hot och hat från djurrättsaktivister som djurhållande lantbrukare utsätts för. I motion nr 5, där Rättviks lokalavdelning lyfte i att det är stora ekonomiska  skillnader i ersättning beroende på djurtäthet och grovfoderarealer i kompensationsersättningen tillkom ett tilläggsyttrande som klubbades igenom. Det var motionären Per-Arne Pettersson inkom med tilläggen att LRF:s riksförbundsstyrelse. Ska förse Norrlandsgruppen med den kunskap och underlag som krävs för att driva frågan om kompensationsstödet och nationella stödets framtida utformning i positiv riktning och att LRF riks blir drivande gentemot EU/Jordbruksverket och Riksdag/Regering, om att stärka dessa så viktiga stöd för jordbruket i dom norra delarna av Sverige inför den nya CAP-perioden.

Utmärkelserna fick vänta

Under stämman skulle både silvernålar, utmärkelsen ”årets lokalavdelning” och hedersutmärkelser till ambassadörer för integration i det gröna näringslivet ha delats ut. I samband med att stämman nu genomfördes digitalt så kommer dessa utmärkelser delas ut vid ett senare tillfälle under året, förslagsvid under träffen för förtroendevalda i augusti.

Verksamhetsåret 2019

Styrelsens verksamhetsberättelse skulle för tredje året i rad ha presenterats genom en film från året som gått, där man bland annat lyfte LRF Dalarnas framtida jobb med krishantering, kommungruppernas fantastiska engagemang och glöd som ger ringar på vattnet i vårt påverkansarbete och ett flertal cirklar, möten och kurser som hållits under 2019. Filmen kommer istället presenteras på sociala medier längre fram.

Helena Åkerberg Hammarström, ny regionchef på LRF kontoret, gick igenom budget med intäkter och utgifter för kontor och region.

Stämman beslutade om arvoden för ordförande och ledamöter som kunde fastslås enligt valberedningens förslag.

Jan Forssell föredrog valberedningens förslag om sex ledamöter. Gunnel Gustafsson, Bernt Olsson och Therese Lundqvist yrkade på att utöka antalet styrelseledamöter till sju personer. En omröstning genomfördes, varav 27 st fullmäktige röstade för antalet styrelseledamöter ska fortsatt bestå av sex ledamöter och 12 st fullmäktige röstade för att antalet styrelseledamöter ska utökas till sju personer.  Ny ledamot i styrelsen blev Michael Arvidsson, Stora Skedvi som efterträdde Bengt Halvarsson från Lima.

Anita Boman Daniels fick också fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen.

Valberedningen

Jan Forssell valde i år att avböja omval i valberedningen. Valberedningen har bestått av sex ledamöter plus en representant från LRF Ungdom som LRF Ungdom väljer och anmäler till stämman. Britta Linderholm yrkade på att utöka antalet valberedningsledamöter till åtta personer. Omröstning genomförde, varav 32 st röstade för att valberedningen fortsatt ska bestå av sju ledamöter och 7 st fullmäktige röstade för att valberedningen ska utökas till åtta personer.  

Stämman beslöt att valberedningen skall bestå av sex ledamöter plus en representant från LRF Ungdom som LRF Ungdom väljer och anmäler till stämman.  

Stämman behövde besluta om tre personval som tillsammans med de kvarvarande tre personerna skulle utgöra valberedningen. Gert Bränd inkom med förslag att Susanne Höglund ska ingå i valberedningen. Hans Säfström inkom med förslaget att Daniel Lidman ska ingå i valberedningen. Sluten omröstning genomfördes där fullmäktige ombads ange de tre personer som de ansåg skulle ingå i valberedningen av de fyra som står till förfogade.  

Gustav Svensson, Säterbygden: 35 st röster  

Anna Ozen, Folkärna: 32 st röster  

Susanne Höglund, Svärdsjö: 25 st röster 

Daniel Lidman, Vika: 25 st röster 

Eftersom Susanne Höglund och Daniel Lidman fick samma antal röster genomfördes en omröstning till.  

Susanne Höglund, Svärdsjö: 20 st röster 

Daniel Lidman, Vika: 19 st röster 

Riksförbundsstämman

För att sedan kunna genomföra riksförbundsstämman ser nu upplägget ut så här:

Första delen, i maj, sker digitalt. Där fattas nödvändiga beslut, framför allt om de ekonomiska räkenskaperna.Den andra delen, där bland annat motionshanteringen ingår, skjuts upp till hösten. Att skjuta upp hela riksförbundsstämman till hösten skulle medföra problem med lagkraven. LRF är både en ideell förening och en ekonomisk förening och det finns lagkrav om att en stämma ska hållas senast den 30 juni och att årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket en månad senare.