Efterattriksförbundsstämman 2019 gav i uppdrag åt riks styrelse att anta hållbarhetsmål för de gröna näringarna- för att stärka konkurrenskraften-har LRF Gävleborg och LRF Dalarna påbörjat arbetet på ett regionalt plan. 

 - Tanken är att LRF ska få en möjlighet att vara drivande i hållbarhetsdebatten, från förtroendevaldoch medlem tilltjänsteman,säger Pirjo Gustafsson som ärregionalkampanjansvarig. 

Projektet kommer pågå under två år fram till 2021och målen är bland annat att öka klimatnyttan, främja den biologiska mångfalden, öka lönsamheten och konkurrenskraften, samt öka landsbygdens attraktionskraft. 

I Gävleborg ochDalarna hartotalt fyraambassadörer utsettssom ska inleda en samtalskampanj riktad motmedlemmari ett första stadie. Efter det kommer fokus ligga påallmänhet, opinionsbildare, politiker ochbeslutsfattare.De som kommer ledaarbetetmot medlem och allmänhetär Anders Forsbäck ochKarin Nordström från Gävleborg och Emma Ollas samt Malin Sundmark från Dalarna.  

 - Vi vill börjaavpolariseradebatten,väcka känsloroch förklara fakta.Med kampanjen kan vi också berätta vår historia, vart vi kommerifrån, vart vi hamnatochi vilken riktningvi villjobbainomgröna näringen.Förhoppningen ärocksåatt medlemmarna och våra förtroendevalda– genom ambassadörerna -ska våga ta den debatten med konsumenter,opinionsbildare och politiker. Vi villtillsammansbygga en stolthet och berättaatt resaninte kan göras utan stödoch acceptans från konsumenter och samhället, säger Pirjo. 

Huvudmålgruppen riktar sigtill alla målgrupper men fokus ligger i första handpå demellan 20 och 40 år. Under våren inleddes förarbetet med kampanjen med syfte att träffa medlemmar och under hösten kommer arbetet fokusera pådiverseaktivitetersom ”Bonde i butik”,bondemarknader ochskördefester. Under sommaren kommer det även börja produceras kommunikations-filmer som ska publiceras på våra plattformar i sociala medier. 

 - Vårönskanär att våra ambassadörer ska ha möjlighet att träffa till exempel medlemmar ilokalavdelningarna på någon lämpligaktiviteti sommar,om läget medCovid- 19 tillåter det.Då kommer viockså att vara redo att mötakonsumenteri höst och berätta om vår hållbaraproduktion och de möjligheter som finns inom gröna näringarna. 

 

Kontakta Pirjo Gustafsson för vidare information:  

Pirjo.gustafsson@lrf.se eller 010-18 44 485 

 

Info: www.lrf.se - Politik och Påverkan - Hållbarhet