Motionen om "Lantmäteriets handläggningstider" fick bifall utan diskussion och stämman beslutade:
att motionens första yrkande avseende att söka dialog med Lantmäteriet om att bistå markägare i att erhålla en mer rationell fastighetsarrondering inom ramen för statens målbild anses besvarat med vad riksförbundsstyrelen anfört samt

att bifalla motionen andra yrkande och att uppnå åt riksförbundsstyrelsen att påtala behovet av väl fungerande ärenderutiner för att ge mindre tids- och kostandsåtgång för lantmäteriförrättningen.

Motion två - Anläggande av banor för höghastighetståg 

Motionen från Dalarna som rörde, "Anläggande av banor för höghastighetståg" (Skånes motion som rörande samma ämne behandlades under samma yttrande) skapade stor debatt hos ett flertal fullmäktige. Diskussionen handlade bland annat om regeringens planer om ny infrastruktur, vilken tid man vinner på dragningar från 250 km/h till 320 km/h på nya sträckningar, att vikten ska ligga på de befintliga vägsträckningarna och minimera intrånget i landskapet. Stämman höll med om att frågan är viktig ur alla aspekter men biföll motionen i enighet med styrelsens förslag.


Stämman beslutade:
att med bifall till intentionerna i LRF Skånes motion uppdra åt riksförbundsstyrelen att arbeta för att den nya höghastighetsbanan byggs med maxhastighet på 250 km/h med syfte att minimera intrång i landskapet.

att med bifall till intentionerna i LRF Dalarnas första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelen att arbeta för att fråga om höghastighetståg tas upp med berörda politiker och myndigheter när det är lämpligt.

att avslå LRF Dalarnas andra yrkande om att LRF ska verka för att denna gigantiska satsning på höghastighetsbanor för enbart personförflyttning i nuläget stoppas samt

att med bifall till intentionerna i LRF Dalarnas tredje yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelen att arbeta för upprustning, kapacitetshöjning och underhåll av befintligt järnvägssystem i syfte att gynna godstransporter.

Motion nr tre - Djurrättsrelaterad brottslighet

Motionen om "Djurrättsrelaterad brottslighet" – motioner från både Dalarna och Gotland som behandlades under samma yttrande - skapade även den debatt.
Diskussionerna rörde bland annat problematiken med att djurrättsaktivism sällan leder till något straff, att återkommande brottslingar inom djurrättsaktivism borde straffas hårdare och att LRF måste verka utan att synas samt jobba proaktivt.
För Dalarna avslogs den fösta attsatsen som handlade om att djurrättsaktivism ska döms som hatbrott. Andra samt tredje yrkandet fick bifalla:

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att agera proaktivt i kontakt. Med polis, politiker, media och myndigheter när det gäller djurrelaterad brottslighet samt

att säkerställa att nödvändig kompetens och erfarenhet finns inom LRF med avseende på djurrättsrelaterade ärenden som kan leda till kris- eller säkerhetssamordning, yttre och inre kommunikation, branschutbildning samt ge stöd och råd till drabbade.
Motionen bifölls i övrigt enligt motionärernas intentioner.