1) ”Lokal anknytning för nya medlemmar i LRF Dalarna” 

2) ”Mera pengar kvar av det vi får från riks” 

3) ”Uppdatering av Trafikverkets typfordon för Vägar och Gators Utformning (VGU)” 

4) ”Reglera skoteråkning inom byar” 

5) ”Tydligare/Förenklad redovisning av LRFs ekonomi” 

6) ”Bättre återkoppling från regionen av antagna motioner” 

7) ”Lantmäterikostnader” 

8) “Tillåt Privata aktörer att utföra Lantmäteriförrättningar” 

9) “Yttranderätt vid fastighetsregleringar” 

Motion 1) 

”Lokal anknytning för nya medlemmar i LRF Dalarna” 

Idag kontaktas nya medlemmar i LRF Dalarna av en förtroendevald ett halvår efter att personen ansökt om medlemskap i LRF för ett välkomstsamtal. Som medlemsorganisation strävar LRF alltid efter fler medlemmar, nya medlemmar som genererar fler välkomstsamtal. Nya medlemmar under 36 år kontaktas av LRF Ungdomen Dalarna och övriga medlemmar kontaktas av regionstyrelsen för LRF Dalarna. LRF Ungdomen ordnar aktiviteter för ungdomar; sociala aktiviteter, utbildningar och studiebesök, alltså en direktkontakt med unga medlemmar. Regionstyrelsen jobbar med övergripande frågor som rör hela regionen och representerar alla medlemmar i LRF Dalarna men saknar kopplingen till lokalavdelningarna där de nya medlemmarna finns. Genom att fördela välkomstsamtalen lokalt hos lokalavdelningarna bidrar LRF Dalarna till att nya medlemmar får en lokal förankring och en närmare kontakt med de lokalt förtroendevalda. Välkomstsamtsalen för nya medlemmar under 36 år bör fortsättningsvis genomföras av LRF Ungdomen. 

Yrkande 

Vi föreslår 

att: Välkomstsamtal till nya medlemmar över 36 år genomförs av     lokalavdelningarna med rätt att delegera detta till kommungruppen, som den lokalavdelningen medlemmen tillhör. 

Motion 2) 

Mera pengar kvar av det vi får fråriks 

Denna motion tillkom efter det att vi tittat på vår resultaträkning för 2020. 
Vi får 1500 kronor fråriks för våra lokala aktiviteter.  
Av dessa går 900 kronor till Södra Dalarnas Sparbank (bankkontoavgift) för att vi har ett bankkonto i denna bank. Kvar för våra aktiviteter blir det endast 600 kronor. 

LRF har i denna stund 996 lokalavdelningar runt om i landet.  
Om det är så att varje lokalavdelning i hela landet betalar denna summa så får bankerna tillsammans 896 400 kronor från LRF för att ha ett konto som i stort sett inte har några transaktioner per år. Dessa pengar borde kunna användas på ett bättre sätt. 

Yrkande 

Vi föreslå 

att: LRF centralt ser om lokalavdelningarna kan få egna konton i riks   centrala ekonomisystem som exempelvis en avdelning, med underavdelningar inom riks eller kanske i regionen.  
Ett annat alternativ är att vi frångår vår lokala förankring och att riks förhandlar med exempelvis sin bank att administrera 996 konton fördelat på 17 regioner till ett mycket lägre pris så vi får mera pengar till våra lokala aktiviteter. 

3)  

Uppdatering av Trafikverkets typfordon föVägar och Gators Utformning (VGU) 

Motionär: Jan Persson, medlem i LRF Gagnef samt ordförande i kommungruppen Gagnef Mikael fström, medlem i LRF Gagnef samt ordförande i lokalavdelning Gagnef  

Trafikverket avser bygga mötesfri 2+1 g mellan Borlänge och Djurås (E16). Kommungruppen i Gagnef har under arbetet med att bevaka Skog- och Lantbrukets in- och utfarter från enskild g, samt framkomlighet ngs gsträckanuppmärksammat att Trafikverkets dokument for gar och Gators Utformning (VGU) har råldrade typfordon.  

Trafikverkets regler är anpassade till olika entreprenadformer och används vid de nybyggnad och större ombyggnader. VGU bidrar,  sikt, till att trafiken kommer fram  ett smidigt och kert tt. Reglerna är obligatoriska r arbeten  statliga garr övriga ghållare är VGU enbart gledande och inte kravställande. VGU kan dock, och ranvändas som kravdokument vid upphandling av projektering r andra gar än de statliga, till exempel de kommunala garna 

Användandet av typfordon är ett tt r Trafikverket att kontrollera så att bland annat gar och utfarter utformas  dant tt att det finns framkomlighet. Reglerna används vid all projektering av statliga gar r det nuvarande regelverket ller från och med 1 januari 2021, dokumentet uppdateras årligen 

Typfordonet traktor med släp har i Trafikverkets senaste publikation 2021:002 ngd 9,2 m, bredd 2,2 m, jd 2,5 m och vänddiameter ca 8 m med körvidd ca 6 m. Axelavståndet  traktorn är 2,1 m och r släpet 3 m, totalt ngd r kombinationen är 9,2 meter.  

Lantbrukets behov av effektivitet och ökat behov av transporter har gjort traktorer med släp och redskap betydligt bredare och längreÄven andra typer av maskiner så som tröskor och självgående hackar har i dag andra tekniska specifikationer än vad som beskrivs i Trafikverkets styrdokument.  

Yrkande

Vi reslår  

att: LRF ska aktivt verka r och årligen deltaga i Trafikverkets framtagande av uppdaterade typfordon r det svenska gnätet. Trafikverkets dokumentkrav r gar och Gators Utformning (VGU).  

Djurås 2020-02-08  

4)  

Reglera skoteråkning inom byar 

När första snön faller står det inte på förrän de första skotrarna dyker upp. De kör så klart där det är enkelt och öppet, vilket gör att dom kör på jordbruksmark. Denna mark används hela säsongen för att köra på, från hemmet till närmsta skoterled eller bara för kul. Avspärrningar och band hjälper inte, utan de köändåÅkermark har upplåtits till skoterled och även om detta skulle tas bort så kommer åkningen att fortgå. Vi ser också en tydlig ökning av skoteråkande långt ner i åldrarna, vilket innebär att de inte har skoterkort/förarbevis. 

Inför en reglering av skoteråkande inom byar så att endast åkning på led är tillåtet. Som det ser ut idag är skoteråkningen ett hot mot livsmedelsproduktionen. Den ska öka och vi behöver vara rädda om alla lantbrukare och visa att det finns en framtid för nästa generation. Att få sin insådd eller vall förstörd av en hel säsongs skoteråkande är ingen önskvärd situation för någon. Ha en dialog med polisen om att mera kontroller införs innan någon olycka med minderåriga inträffar. Vi ser hur minderåriga kör skotrar med många hästkrafter inom byar och frågan är när en olycka inträffar.    

Yrkande 

Vi föreslår  

att: Skoteråkning inom byar ska regleras så att endast skoteråkning på led får ske samt att sända motionen vidare till LRFs Riksförbundsstämma 

Motionen antagen vid LRF Älvdalens årsmöte 11 februari 2021  

5) 

Tydligare/Förenklad redovisning av LRFs ekonomi 

Redovisningen av LRFs ekonomi kan vara svår att förstå om man ej har bra kunskaper inom redovisning/bokföring. Det kan dessutom vara svårt att tyda de olika rapporterna, som oftast bara presenteras vid LRFs stämmor. 

En mer lättfattlig/förenklad redovisning av hur den ekonomiska fördelningen ser ut, vilka pengar kommer in till regionen och hur fördelas dom. Detta kan lämpligen redovisas på dom förtroende manna träffar som hålls två gånger per år. Med tanke på en rätt så hög medlemsavgift är detta motiverat för att vi som förtroendevalda ska kunna argumentera för ett fortsatt medlemskap i LRF. 

Yrkande 

Vi föreslår 

att : Denna motion sänds till LRF Dalarnas                      regionförbundsstämma 
att:             Regionen tar fram en mer lättfattlig ekonomisk redovisning som tas upp vid                         förtroendemannaträffarna (vår och höst) som visar fördelningen, vilka pengar kommer in till regionen och hur fördelas dom. 

Motionen antagen vid LRF Älvdalens årsmöte 11 februari 2021 

 

6) 

Bättre återkoppling från regionen av antagna motioner 

Under årens lopp har många motioner/skrivelser inkommit till regionstyrelsen för vidare handläggning, men det har varit svårt att följa hur det som antagits vidare handlagts. Redovisning bristfällig. Avstämning varje år av antagna motioner/skrivelser vid förtroendemannaträffarna, vad händer/vad har hänt med dom olika motionerna/skrivelserna. En bättre/snabbare redovisning är viktig för att motivera till fortsatt motionsskrivning och visa vad LRF gör i olika frågor även regionalt/lokalt. 

Yrkande 

Vi föreslår 

att: Denna motion sänds till LRF Dalarnas Regionstämma. 

att:  Regionen återkommande redovisar vad som händer i de inkomna antagna motionerna/skrivelserna vid förtroendemannaträffarna vår och höst. 

Motionen antagen vid LRF Älvdalens årsmöte 11 februari 2021 

 

7) 

Lantmäterikostnader 

Då ägosplittringen på en del ställen är stor och att man ibland skulle vilja lösa in en del sådana skiften, så blir lantmäterikostnaden stor, och att lantmäterikostnaden borde reduceras vid en förrättning som att en för lantbrukets arrondering blir bättre.

Motion från Lima-Malung lokalavdelning. 

 

8) 

“Tillåt Privata aktörer att utföra Lantmäteriförrättningar” 

Det monopol på förrättningar som Lantmäteriet innehar, har inneburit en oacceptabel hög kostnad och långa handläggningstider för fastighetsägare. 

Släpp in certifierade privata aktörer som får tillgång till fastighetsregistret och får genomföra hela förrättningar, det skulle sänka både handläggningstiden och kostnaden för fastighetsägaren. 

Yrkande 

Vi föreslår 

att: Denna motion sänds till LRF Dalarnas regionförbundsstämma 
att:      Denna motion sänds i sin helhet till LRFs Riksförbundsstämma 
att:            LRF tar upp detta förslag med beslutsfattande Riksdags och Regeringspolitiker för att                              åstadkomma en förändring. 

Motionen antagen vid Älvdalen LRFs årsmöte den 11 februari 2021 

9)  

“Yttranderätt vid fastighetsregleringar” 

Då ägosplittringen är stor i norra Dalarna och stycken på 10–12 hektar (ha) kan bestå av många fastigheter är det av största vikt att man som rågranne, alternativt ägare av någon bit, ges möjlighet till att yttra sig vid t ex fastighetsregleringar. Som läget är idag får man varken information om pågående förrättning eller har möjlighet att yttra sig. 

Det kan vara en bit någons på ett skifte, ett hörn eller liknande som helt plötsligt byter ägare, eller regleras till ett annat skifteslag. Helt plötsligt kan det bli mycket besvärligt alternativt omöjligt att bruka rationellt. Detta kan för oss i norra Dalarna komma helt plötsligt då det nästan inte existerar arrendekontrakt, utan endast muntliga överenskommelser som sedan generationer tillbaka är det enda som finns. 

Självklart är detta ett intrång i äganderätten men om vi ska ha möjlighet att fortsätta att bedriva rationell produktion är det av största vikt att vi ges möjlighet att yttra oss. 

Vi yrkar  

att: LRFs jurister försöker kommunicera med lantmäteriet i frågan.

Motionens bifalls och sänds vidare till riksförbundsstämman för fortsatt  handläggning 

 Motionen antagen på Mra lokalavdelningsårsmöte 2021-02-11