För Mats Rickardsson i Insjön blev den frågan högst aktuell när han upptäckte en rad döda träd på sin mark längs strandkanten vid älven.  

– Jag hade ett samtal med en granne som berättat att försäkringsbolaget ville ha uppgifter kring vart ett nedfallet träd - som landat på hans uthus - stått i förhållande till markgräns. Då fick jag mig en tankeställare kring vem som bär ansvaret om en olycka inträffar, säger han.

Marken som Mats äger har lånats ut i drygt 15 år och idag är stigen ett populär strövområde. I samband med upplåtandet till kommunen fördes diskussioner om att träd i sämre skick skulle få stå kvar, bland annat för fåglars skull. 

Efter samtalet med grannen kände sig Mats osäker och tog kontakt med både försäkringsbolag och kommunen. Försäkringsbolaget bekräftade ansvaret. 

– De passade även på att fråga om jag sandade stigen vintertid. Det skapade ännu en oro så jag stämde träff med kommunen som nästan var chockad över att ansvaret helt och hållet var mitt, om någon skulle skadas eller råka ut för en olycka. 

Mats såg till att ta bort de träd som utgjorde en risk och genom kommunen fick jag slutligen ersättning för det arbete han lade ner men händelsen har samtidigt fört med sig en tankeställning. 

– Jag har under vintern fått frågan om en skoterled kan dras över en del av min mark men jag känner mig osäker idag eftersom jag bär ansvaret, säger han.  

LRFs äganderättsexpert, Björn Galant, svarar: 

Generellt gäller att allemansrätt utövas på egen risk, dvs stigar som används behöver inte sandas och gamla risiga träd behöver inte fällas.
Dock är det så att om det byggs något längs en stig, exempelvis en bro eller en spång eller ett torn så följer det med ett underhållsansvar och ett personansvar om någon trampar igenom en rutten planka. Därför är det viktigt att vid exempelvis anläggande av leder skriva över ansvaret för broar, spänger eller torn till ledhuvudmannen. Med fördel skrivs också krav på nedmontering och utforsling av material om leden upphör. Avtal för detta finns genom projektet Turism på annans mark.

En huvudman för en led har sannolikt ett visst ansvar att se över hela ”anläggningen” med jämna mellanrum. Ex efter kraftigare stormar, perioder med tung snölast på träden med mera så kan det nog vara vettigt att besiktiga även ev. farliga träd och, vid behov, fälla sådana som utgör potentiella skaderisker för dem som nyttjar stigen/leden. Därför kan det vara klokt att när det gäller stig som "lånats ut" för strövområde/eller kanske joggingspår låta kommunen överta det ansvaret.
Det är också ytterst rimligt/självklart att kommunen ersätter markägaren för nedlagt arbete för fällning av träd så som beskrivs nedan.

När det gäller skoterled har markägaren inget ansvar för de som använder leden om det inte byggts någon bro eller dylikt som skoterföraren åker på (enl resonemanget ovan). Och samma resonemang som ovan gäller vid stormar eller perioder med mycket snölast.