Nord-Syd projektet är Svenska kraftnäts (SVK) enskilt största projekt för att möta behovet av el i Sverige. Men att ersätta de delar av stamnätet som närmar sig slutet av sin livslängd som en viktig del i energiomställningen mot att använda mer vindkraftsel kan innebära stora markintrång för många markägare.

LRF och Mellanskogs bjöd därför in till dialog och informationsmöte för att diskutera hur Nord-Syd projektet dragning av luftburna ledningar – som sträcker sig från Västernorrland till Örebor län - kommer påverka framtidens jord- och skogsbruk.

— Vi pratade om utformning av ledningar, investerings- och driftskostnader men även om de externa effekterna för brukande av skog och mark, säger Håkan Lindström, verksamhetsutvecklare som ansvarade för dagen.

Inför mötet hade riksdagsledamöter från alla partier bjudits in att delta. Medverkade gjorde Birger Lahti, Vänsterpartiet och Charlotta Olsson, Moderaterna samt Monica Haider och Åsa Eriksson, Patrik Engström från Socialdemokraterna. Även regionala företrädare från regionförbund och länsstyrelser var med.

Inledningsvis berättade lantbrukaren Thomas Höglund från Avesta, en av de berörda markägare som kan drabbas av Nord-Syd projektets planer, om problematiken.

På hans mark finns förslag på att dra nya elledningar över både produktionsmark och mark avsedd för en solcellspark. Mark som för honom blir obrukbar om SVK genomför sin satsning enligt plan.

Kartbild: Svenska Kraftnät SVK

Jonny Hylander, professor i energiteknik, som var inbjuden föreläsare menade att SVK inte kan motivera Nord Syd- projektets luftledningar och att man genom den relativt korta dragningen (33 km) kunde undvika konflikter som markintrång genom nedgrävda ledningar, eller eldragningar i havet, med så kallad HVDC-kabel som fått allt större användning internationellt.

— Att dra ledningarna till havs är dyrare men kan halvera den planerade projekttiden. Mycket av den el vi producerar idag går på export och inom snar framtid ska den nya vindkraftselen från norra delen av Sverige nå snabbt ut till kunder och konsumenterna. Därför är snabba projekttider en fördel och allt talar därför för att i stället använda HVDC-kabel. Andra fördelar är de intrång man undviker samt minskad miljöpåverkan, säger han. 

Med på mötet var även Joakim Borgs, lantbrukare och styrelseledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. Han berättade om den upplevelse han haft kring markintrång och LRFs arbete i frågan. Hur svårt det varit att komma fram i en del förhandlingar och vad markvärdet har för betydelse för olika parter.

— För brukare och markägare kanske det finns ett annat värde? Mat och livsmedel är viktigt. Om energiförsörjningen måste vara luftburen och korsa mina åkrar tar de bort möjligheterna att nyttja marken, vilket både minskar värdet och tar bort möjligheten att producera mat. LRFs slogan ”Tillsammans får vi landet att växa” beskriver helheten, sa han.

Karin Perers, ordförande i Mellanskog visade bilder och pratade om skogens betydelse, samt om varför det är viktigt att värna om jord- och skogsbrukets resurser.

– Vi ska använda naturenför att bruka den inte förbruka den.

Efter mötet fördes en dialog mellan riksdagsledamöter, regionala företrädare från regionförbund och länsstyrelser. De menade att det kan bli intressant att bättre belysa samhällsekonomiska effekter och behovet av att förstärka lokala elnät som ibland kan vara mer begränsat än regionala elnät och det nationella stamnätet. Bland annat togs ett exempel från Malmö upp där ett bageri inte kunde byggas på grund av brister i det lokala elnätet.

— Jag kommer ta till mig det jag fått presenterat idag och titta på hur vi kan jobba mer med frågan, sa Charlotta Olsson, riksdagsledamot från Moderaterna.

 

Mer information om projektet hittar du på: svk.se/nordesyd