Det har under vår och försommar arrangerats en kommunturné inom ramen för livsmedelsstrategin Dalarna, kan du berätta mer om den?   

Arbetet med Dalarnas livsmedelsstrategi har en bra styrfart på regional nivå. Det finns en hel del att göra men sammansättning av aktörer och planen för arbetet framåt ser lovande ut. Nästa steg var att involvera kommunerna i arbetet i större utsträckning. Planen var att besöka Dalarnas 15 kommuner under hösten 2020–2021 för att berätta om strategin, arbetet på regional nivå och involvera kommunerna i de insatser som de har ansvar och rådighet över. Målgruppen var politiker i styrande positioner samt tjänstemän med olika kopplingar till livsmedelsproduktionen. LRFs kommungrupper involverades inför och deltog på mötena för att ge branschens perspektiv på läget i varje kommun.   

Vad har mötena resulterat i?   

 Tyvärr kunde vi inte genomföra mötena fysiskt, utan vi ställde om till digitalt, men utfallet blev över förväntan. Uppslutningen och engagemanget för livsmedelsproduktionen var över lag stort, men samtidigt blev det tydligt att det finns en del kunskapsluckor om hur branschen fungerar. Vi satte fokus på vilken livsmedelsproduktion som finns i kommunen, tillgång på jordbruksmark och hur det har utvecklats över tid i varje kommun, offentlig upphandling, näringslivsstödjande insatser samt tillsynsverksamhet. Mycket av diskussionerna uppehöll sig kring byggnation på jordbruksmark och jag upplevde att det var ny information för många hur tillgång på jordbruksmark faktiskt ser ut i länet och kommunen. Några kommuner uttryckte att de ville göra krafttag i frågan, sen får vi se vad det landar i. Offentlig upphandling är det område som vi har sett mest verkstad kring i samband med våra möten. De kommuner där befintliga livsmedelsavtal löper ut har det gjorts ett bra förarbete med tidig dialog och några har tecknat nya avtal med flera lokala leverantörer.   

Kommunturnén avslutades med ett utvidgat möte på regional nivå med tjänstemän och politiker från Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och LRF Dalarna. Totalt har vi träffat 160 personer under kommunturnén, utöver dem som ingår i styr- eller arbetsgruppen för livsmedelsstrategin.   

Vad händer fortsättningsvis under hösten och vintern?   

Just nu ser vi över hur finansiering av kommande år ska se ut, vilka aktörer som ska ingå samt vad som ska göras. Ett fortsatt arbete tillsammans med kommunerna är prioriterat parallellt med regionala insatser. Nytt för kommande år är större fokus på regler och villkor, med syfte att etablera en metod för bättre samarbete i länet, samt kompetensutveckling och kompetensförsörjning i samverkan med befintliga aktörer i länet.