Under riksförbundsstämmans första dag behandlades en motion från Gävleborg och två från Dalarna. Det handlade om:

1) Prioriterade åtgärder mot så kallade bärplockarläger - Gävleborg

Kort sammanfattning: LRF Gävleborg beskriver problematiken kring långvariga bärplockarläger och vill att polis och övriga myndigheter ska prioritera dessa brott mer och uppdatera sin strategi i frågan. De yrkar att LRF ska arbeta för en branschstandard för bäruppköpare som inbegriper att bärbranschen motverkar bärplockarläger.

Styrelsen föreslår stämman besluta:

att: bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Polisen och övriga myndigheter ska prioritera denna typ av brott samt utverka en uppdaterad nationell strategi mot dessa otillåtna bosättningar, att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att det skapas en branschstandard för uppköpare av bär som är jämförbar med andra system för livsmedelsråvaror som produceras under gällande lagar och regler, så kallade justa villkor samt att motionens andra yrkande avseende att arbeta för att motverka otillåtna bosättningar anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Stämman beslutade enligt styrelens förslag.


Lotta Zetterlund var på plats i Sundsvall. Foto: Erika Bränd

2) Reglera snöskoterkörningen och Reglera terrängkörningen - Dalarna 

Kort sammanfattning: Motionären redogör för ökande problem i norra Sverige gällande terrängkörning, framför allt på snö. En kraftig ökning av antalet snöskotrar med teknik som även möjliggör körning i djup lössnö har medfört skador på skogsplantor och jordbruksgrödor som inte är acceptabel. Motionären yrkar att LRF ska arbeta för att reglera terrängkörningen så att skador för jord- och skogsbruket minimeras.

samt

Kort sammanfattning: Efter denna snörika vinter, även långt ner i landet, kommer många av landets skogs- och lantbrukare tampas med kostnader kopplat till skador på jordbruksmark och skog till följd av snöskoteråkning. Även under barmarkssäsong uppkommer åverkan på grund av olovlig terrängkörning. Detta bidrar till allt annat än hållbar lönsamhet för den gröna näringen.

Styrelsens redovisning

Den del av terrängkörningslagen som reglerar körning på snö är otydlig. Detta har genom åren medfört skador på flertalet samhällsintressen såsom de gröna näringarna, friluftslivet och rennäringen1 . Det var därför med glädje beskedet mottogs att lagen skulle se över. Den statliga utredningens2 direktiv var att skapa en modern och hållbar terrängkörning i framtiden. LRF deltog med en expert i utredningen och sammanfattningsvis är utredningens slutsatser mycket bra, men tyvärr gick man inte hela vägen och föreslog lagändringar som svarade mot dessa slutsatser. Det var en mycket stor besvikelse. Utredningen konstaterar att det inte finns någon motoriserad allemansrätt och att samtycke från markägare därför krävs för att få köra snöskoter på dennas mark; på samma sätt som att den som behöver köra skogsmaskin över annans mark frågar berörd markägare om lov för det. Det är förordningen under terrängkörningslagstiftningen som är otydlig och många tolkar den som att snöskoterkörning på privat mark är tillåten, men det är alltså felaktigt. LRF har gemensamt med andra organisationer arbetat mycket hårt för att regeringen ska gå vidare med lagförslag för att bringa mer ordning och reda kring snöskoterkörningen, men regeringen har tigit sig igenom frågan. En märklig bild framträder där regeringen står på ena sidan tillsammans med snöskoterintressena och på andra sidan i frågan står alla samhällsintressen. LRF arbetar löpande med snöskoterfrågan bland annat genom Nationella Snöskoterrådet, men också genom att undersöka möjligheten att skapa fler kommunala regleringsområden, det vill säga tydligare regler för snöskoterkörning i en enskild kommun. Detta verktyg används sparsamt, troligen beroende på låg kunskap i frågan. Det finns dock exempel där kommuner tillsammans med berörda parter upprättat regleringsområden och därigenom minskat skador och störningar från snöskoterkörning. Styrelsen drar samma slutsatser som motionären: LRF behöver arbeta vidare för att minska skadorna och åstadkomma ordning och reda i snöskoterfrågan.

Styrelsen föreslår stämman besluta:

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare för att reglera snöskoterkörningen så att skador för jord- och skogsbruket minimeras.

I debatten deltog Torbjörn Ulriksen, LRF Dalarna; Maria Hofvendahl, LRF Skåne; Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen och Anders Richardsson, LRF Halland.

Stämman beslutade:

att       bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare för att reglera terrängkörningen så att skador för jord- och skogsbruket minimeras samt

att       uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att få till stånd en ändring av nu gällande terrängkörningslag som är från 1975.

 


Torbjörn Ulriksen. Foto: Erika Bränd

3) Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

Motionären redogör för riksdagens beslut gällande prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik och de fyra övergripande mål som beslutet omfattade. Av dessa har bara det första, att uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus, uppnåtts. Övriga tre, minskade skador, ökat förtroende för förvaltningen och ingen illegal jakt efter varg, återstår fortfarande att uppnå. På grund av det utgör rovdjuren ett stort och växande bekymmer för tamdjursägare och boende på landsbygden. Motionären yrkar att LRF ska söka dialog med landsbygdsministern och miljö- och jordbruksutskottet med krav på att statliga åtgärder genomförs som tillser att samtliga delmål uppnås i riksdagens beslutade rovdjurspolitik.

Styrelsen föreslår stämman besluta:

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken genomförs i sin helhet.

Stämman beslutade enligt styrelens förslag.

 

4) Konkurrensutsätt delar av Lantmäteriet - Dalarna

LRF Halland och LRF Dalarna är kritiska till Lantmäteriets (LM) verksamhet och i synnerhet dess monopolställning. Regionerna redogör i motionerna för vikten av korta handläggningstider, kostnadseffektiva fastighetsbildningsärenden samt en rättssäker utövning. LRF Halland och LRF Dalarna anser att LMs existerande monopol är orsaken till problemen. LRF Halland yrkar att LRF ska prioritera arbetet med att lantmäteriärenden blir effektivare och sker till en lägre kostnad genom en privatiserad inriktning. LRF Dalarna yrkar att LRF tar upp förslaget om ett upplösande av myndighetens monopolställning med riksdags- och regeringspolitiker.

Styrelsen föreslår stämman besluta:

att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för en effektivare och mer kostnadseffektiv fastighetsbildning samt

att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

I debatten deltog Anders Richardsson, LRF Halland; Anita Boman Daniels, LRF Dalarna; Glenn Oredsson, LRF Skåne; Lennart Bogren, Falköpings Mejeri; Torbjörn Ulriksen, LRF Dalarna; Mikael Näslund, LRF Gävleborg; Fredrik Melin, LRF Mälardalen och Fredrik Andersson, förbundsstyrelsen.

Stämman beslutade:

att       med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för en effektivare och mer kostnadseffektiv fastighetsbildning,

att       uppdra åt riksförbundsstyrelsen att driva frågan om lantmäteriets långa handläggningstider och höga kostnader mot beslutsfattande politiker för att på så sätt kunna få till en förbättring samt

att       motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

 

5) Tillsyn och avgifter

Från LRF Gävleborg har inkommit en motion som behandlar behovet av kompetensförstärkning hos tillsynspersonal som genomför tillsyn hos lantbruksföretag. Framför allt kunskap om produktionsförutsättningar efterlyses. LRF Gävleborg yrkar att LRF arbetar för att ett standardiserat fortbildningskoncept för tillsynspersonal implementeras. Från LRF Sydost har inkommit en motion om avgifterna för miljötillsyn och behovet av utbildning och kompetens hos tillsynspersonalen. LRF Sydost yrkar att LRF ska verka för att SKRs och kommuners beslut gällande tillsyn och avgiftsuttag sker efter genomförd prestation, att SKR och kommuner har stor kompetens hos tillsynspersonalen inom det område tillsynen genomförs och att verka för att certifieringssystem och tredjepartskontroller är underlag för förenklade kontroller och sänkta kostnader för verksamhetsutövaren i den offentliga kontrollen.

Styrelsen föreslår stämman besluta:

att med bifall till intentionerna i motionerna från LRF Gävleborg och LRF Sydost uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en likvärdig och effektiv utbildning och fortbildning anpassad för inspektörer som utför tillsyn på företag inom de gröna näringarna samt

att med bifall till intentionerna i motionen från LRF Sydost uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att lagstiftningen ändras så att tillsynsavgifter ska debiteras efter genomförd tillsyn och att olika kvalitetssystem kan utgöra underlag för förenklade kontroller och sänkta kostnader för verksamhetsutövaren.

Stämman beslutade enligt styrelens förslag.