Svenska kraftnät genomför nu ett hundratal investeringar i Mellansverige för att ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt öka nätets kapacitet. Dessa åtgärder bidrar till energiomställningen i Sverige med en allt högre takt i elektrifiering och anslutning av förnybara energikällor. Samlingsnamnet för investeringarna benämns NordSyd.

Vad ska man göra om man har mark som är berörd?

Under 2022 startar de första samrådsdialogerna. Då bjuder vi in till samråd och informationsmöten med berörda fastighetsägare, närboende och allmänheten. Att delta på dessa samrådsdialoger är en god idé. Och de som vill kan då skicka in information, ställa frågor och lämna synpunkter som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen.

Hur involveras markägarna?

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan de som berörs av våra planer lämna yttranden. Dessa sammanställs i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor.

Tillsammans med tidigare identifierade värden, miljökonsekvensbeskrivningen och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning. Därefter inlämnas en koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) som beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning. Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. 

Varför gräver ni inte ner ledningarna? Måste de vara luftburna?

När Svenska kraftnät förstärker transmissionsnätet för elektricitet är vårt förstahandsalternativ alltid att göra det i form av luftledningar. Detta för att uppfylla kraven på ett kostnadseffektivt och driftsäkert överföringssystem. En kabelförläggning av en 400 kV-växelströmsledning är en dyrare, mer komplicerad och sämre teknisk lösning än en luftledning och övervägs endast i undantagsfall.

Markförlagda kablar tar också betydligt längre tid att felsöka och reparera än vanliga luftledningar. 

Ett alternativ är att lägga ledningen i Östersjön, vad anser ni om det förslaget?

Det är en god tanke som mycket väl kan bli aktuellt på sikt, främst som en möjliggörare för att ansluta och distribuera havbaserad vindkraft. Vi måste genomföra investeringarna i NordSyd ändå för att vi ska ha ett starkt sammankopplat nät med hög kapacitet och tillgänglighet lokalt, såväl som på regional nivå.

Text: Sofia Weimarck

Läs mer om projektet på www.svk.se/nordsyd