Motionerna har kommit in från LRF Ungdomen, Söderhamn, Ockelbo, Dellenbygden och Mellanljusnans lokalavdelning.

1) Motion/skrivelse angående älgförvaltning

Sverige har sedan 2012 försökt förvalta den svenska älgstammen enligt en modell med jaktlag/VVO, älgskötselområden, älgförvaltningsområden  och länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegation. Det ska vara en så kallad adaptiv förvaltning där man tar hänsyn till fodertillgång, betesskador och en frisk älgstam.

Älgskötselområdena lägger en egen plan över dessa mål och vilken avskjutning man ska ha. Dessa granskas av älgförvaltningsgruppen och godkänns av länsstyrelsen.

Efter det att några år nu har gått visar det sig att planerna från Äso:na ofta inte godkänns utan i många fall påtvingas man  en högre avskjutning än vad den lokala älgstammen tål. Det har lett till en förtroendekris hos Äso:na och flera riskerar att krackelera. I höst har även jakten avbrutits i flera jaktlag  p g a brist på älg.

Det behövs en revidering av älgförvaltningen, och en översyn hur framförallt förvaltningsgrupperna fungerar. Där är det i dag är väldigt bolagsstyrt med en annan agenda  än det adaptiva system som skulle styra.

Jag vill att Söderhamns  LRF-avdelning  antar denna skrivelse/motion  och skickar den vidare till regionen och riks för att agera nu!

Söderala 2019 11 13

2) ”Gröna molnet” – ge myndighet och kontrollorgan åtkomst till samma information.

Idag är jordbrukare och djurhållare föremål för en omfattande kontroll av statliga och regionala myndigheter samt fristående kontrollorgan. Det gäller att snabbt och korrekt kunna redovisa uppgifter till den egna kommunen vid en inspektion eller uppkommen kontroll av andra orsaker. Detta faktum upplevs idag både som onödigt, frustrerande och jobbigt. De uppgifter som efterfrågas är till stor del de samma: antal djur, åkerareal, grödor, växtföljd, spridningsareal, tillhörighet till certifieringsorgan, lagringsvolymer, inköp av vissa handelsvaror eller produkter, förvaring av visst ämne eller egenkontrollrutiner m.m

Det borde vara möjligt att lägga upp denna information i ett ”grönt moln” och från detta borde aktuella intressenter kunna medges att ta del av uppgifterna som rör den omfrågade jordbrukare/djurhållaren.

Uppgifterna kan då enkelt delges till den som efterfrågar informationen genom att man får access till det via ”gröna molnet” och jordbrukaren behöver inte ta fram och delge samma information gång efter gång till nya kontrollanter.

Informationen i det gröna molnet bör ägas av den enskilde men ”förvaltas” av LRF och då kunna delges organisationer/myndigheter ”som ges läsrättighet”.

Detta upplägg skulle ge både en medlemsnytta och LRF möjlighet att företräda de gröna företagarna. En LRF-medlem skall kunna återkalla eller ändra sin information utan att behöva meddela detta i förväg.

 

Vi föreslår därför att:

- LRF centralt verkar för att förenkla administrationen hos jordbrukare och djurhållare i kontakter med myndigheter och certifieringsorgan.

- LRF arbetar för att synliggöra det orimliga i att småföretagare skall dubbel- och trippelrapportera uppgifter som redan är kända för en statlig myndighet eller kommun.

- LRF verkar för att ta fram ett koncept så att våra medlemmar inte behöver lämna samma uppgifter gång efter gång till myndigheter eller kontrollorgan. En årlig uppdatering är rimlig.

- Den enskilde äger sin information och LRF förvaltar eller ”erbjuder” denna tjänst till myndigheter/organisationer som en ”grön service”.

- Denna motion skickas till regionsförbundsstämman för ytterligare förfining.

Ovanstående kommer innebära att arbetsbördan och stressen på den enskilda lantbrukaren minskas inför och under ett kontrolltillfälle. Handläggningen blir effektivare och lantbrukaren påverkas minimalt av kontrollorganens arbete.

Ockelbo 2019-11-28

 

3) Avdragsgill jaktutrutning för markägare 

Viltskador inom jord och skogsbruk kostar stora summor pengar för markägare varje år. På många håll täcker inte intäkter från varken viltkött eller jaktarrenden upp för de kostnader som dessa skador medför.

Köp av skjutvapen är idag något som inte kan tas upp som en kostnadspost i en enskild näringsverksamhet, utan får istället köpas privat.

Att den som förvaltar viltstammen på sin mark inte självklart skall kunna köpa avdragsgill jaktutrustning är fel. De skatterättsliga grunderna för detta bör ses över för att minska kostnaderna och därmed göra det enklare för markägare att bedriva en effektiv förvaltning av sina viltstammar.

Vi yrkar att:

motionen skickas vidare till LRFs riksstämma.

 

4) Ändrad licensjakt på björn, snabbare hantering vid ansökan om skyddsjakt

I vårt område finns det gott om björn, denna känsla delas av många lantbrukare, jägare och privatpersoner. Björn som ställer till problem är ett ökande bekymmer, tex rivna ensilagebalar, spannmål som äts upp och trampas ner etc.

Vi vill se en ökad avskjutning av björn, när björnjakten är över inom tre dygn så indikerar det ganska tydligt att det finns gott om björn. Det samlade rovdjurstrycket ska inte väsentligt försvåra eller bli en affärsrisk för vårt företagande. Skyddsjakt är därför ett viktigt instrument för att kunna ta bort rovdjur som ställer till problem. En generösare syn på skyddsjakt och en större förståelse för oss företagare inom de gröna näringarna behövs på myndighetsnivå, detta är också väl i linje med livsmedelsstrategin om en ökande svensk produktion.  Vid anmälan om skyddsjakt så kan det ta upp till fjorton dagar att få ett besked av Länsstyrelsen, detta är helt orimligt lång tid, då har man nog inte alls förstått den oro som närgångna rovdjur med avvikande beteende ger upphov till framförallt om det finns tamdjur i omedelbar närhet.

Vi vill att: LRF trycker på för en ökad licensjakt på björn, en generösare syn vad gäller skyddsjakt och Vid anmälan om skyddsjakt ska man ha fått svar inom 48 timmar.

Styrelsen LRF Mellanljusnan

 

5) Utedrift för får utan ligghall

Efterfrågan på svenskt lammkött har under de senaste åren ökat lavinartat. Fler konsumenter har fått upp ögonen för lammkött och slaktnoteringen för producenterna är har under vissa tider på året ökat med 50 % på tio år.

Trots goda en ständigt växande marknad ökar inte produktionen av lammkött i nivå med den allt större efterfrågan. Tuffa regelverk medför höga kostnader för produktionen, vilket skapar låga incitament för nysatsningar inom sektorn. Något som gör att den effektiva storskaliga produktionen uteblir.

Programmet för utegångsdjur utan ligghall omfattar idag endast nötkreatur. Att implementera detta system inom lammproduktionen skulle kunna skapa möjlighet för en lönsam produktion samt minska behovet av startkapital för de som vill ge sig in i branschen. 

Vi yrkar att:

LRF Gävleborg skickar motionen vidare till LRFs riksstämma.

 

6) Motion från Ockelbo LRF-avdelning

För många av våra medlemmar, och även övrig landsbygdsbefolkning är jakt ett stort fritidsintresse. Jakten är viktig på så sätt att det innebär en hälsosam vistelse i naturen och även en social samvaro som är mycket betydelsefull för ett liv långt från krogar och andra inneställen.

På många håll i vårt land försämras nu möjligheten till en intressant och lyckad jakt genom att våra rovdjursstammar tillåtits växa till besvärande nivåer. Att jaga med löshund i de rovdjurstäta områdena är numera en ganska orolig och stressande sysselsättning, en jaktform som samtidigt är nödvändig för att kunna genomföra en viltförvaltning värd namnet.

Att helt kunna undvika rovdjursangrepp på hundar är otänkbart, och när ett sådant tragiskt nog händer måste samhället ta sitt ansvar och ge full ersättning till hundägaren utan de begränsningar som nu gäller. För närvarande begränsas ersättningen för en rovdjursdödad hund till 25 000kr, och dessutom går det beslutet inte att överklaga.

Vi föreslår därför att:

LRF driver frågan om full ersättning för rovdjursangripna hundar efter värdering av meriter och framtida avelsavkommor oavsett om den är renrasig eller en blandning.

Samt att LRF även driver på för att även beslut om ovan nämnda ersättning är möjlig att överklaga.

Vi yrkar därför på att motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.

Ockelbo LRF-avdelning

2019.11.28

 

7) Motion angående rovdjurskostnader

Under senare år har det allt mer uppmärksammats och ifrågasatts hur mycket rovdjursförvaltningen kostar. Att få fram den totala kostnaden har varit svårt för att inte säga omöjligt. Det är mycket viktigt för att få allmänhetens förtroende att redovisa kostnaderna.

Därför föreslår vi att:

Naturvårdsverket och landets länsstyrelser ges i uppdrag att redovisa samtliga kostnader för rovdjursförvaltningen och att motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.

Ockelbo LRF-avdelning

 

8)  Djurtransporter

Bakgrund

För att vi ska kunna ha ett aktivt jordbruk i hela landet krävs fungerande djurtransporter. Transporter av levande djur regleras av EU förordningen som införlivats i svensk regelverk, men också av regler för förarens arbetstider, tillstånd för transportören, svensk djurskyddslagstiftning och andra regler. Var för sig kan dessa regelverk, som reglerar de transporter som sker med jordbrukets djur, vara både bra rationella. Både djurägare och allmänheten vill att djurtransporter sker på ett etiskt med full hänsyn till de djur som transporteras. Eftersom varje regel har sitt eget syfte uppkommer ofta situationer som motverkar det man vill uppnå. Körtider för lastbilen är strikta med tillåten körtid på 4,5 timme och sedan rast i 45 minuter. Samtidigt får djuren bara stå på bilen i max 8 timmar. Detta ställer till problem särskilt i norra Sverige som har längre transporter in till slakt. Vi vet att våra djurtransportörer vill följa regelverken, men hamnar ibland i omöjliga situationer.

Argumentation

Vi i Dellenbygdens lokalavdelning ifrågasätter inte de enskilda regelverken, men det saknas och behövs att delar av dem synkroniseras så att både djurvälfärden och transportörernas arbetsvillkor kan upprätthållas på ett korrekt sätt. .

Avslutning och yrkanden

Att: Få regeringen att tillsätta en särskild utredare som skyndsamt kan se över gällande regelverk och föreslå hur de på ett rimligt sätt synkroniseras och kan tillämpas så att god djurvälfärd kan upprätthållas och så att djurtransportörer har möjlighet att följa regelverken.

LRF Dellenbygden

 

9) Motion Ockelbo LRF-avdelnings 

Att bedriva livsmedelsproduktion blir allt mer kontrollerat av myndigheter. Då dessa kontroller sker utan någon som helst samordning upplevs det som en mycket tidskrävande och besvärande uppgift för våra medlemmar.

Enligt vår uppfattning så skulle några av dessa kontroller kunna samordnas eller t.o.m. tas bort om texten i miljöbalken ändrades. Den lyder nu att jordbruk är miljöfarlig verksamhet, något som i våra öron låter helt absurt! Den här typen av motion har vid ett flertal tillfällen behandlats såväl på regional som riksnivå, men utan resultat. Därför föreslår vi att ytterligare en motion i ämnet behandlas, med lydelsen:

Att LRF tar upp med berörda instanser att texten i miljöbalken ändras så att livsmedelsproduktion inte benämns miljöfarligt. Eventuellt skulle man kunna sträcka sig till "miljöpåverkande"!

Vi yrkar på att motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.

Ockelbo LRF-avdelning