Åtgärdsförslaget är baserat på LRF riks initiativ, där ett nationellt råd nu jobbar för ökad samordning och ett tidigare varningssystem för gårdar som riskerar att få problem.

SVT Uppdrag granskning sänder ikväll (2020-05-13) en uppföljning av ”Arlagården” som kritiserar djurhållningen på svenska gårdar. Den bild som visas i programmet är långt ifrån den generellt goda djuromsorg som kännetecknar svenska gårdar.

– Vi har troligen världens bästa djuromsorg. Men varje fall där djur inte sköts bra är ett för mycket. Vi har föreslagit att det nya branschrådet sammanträder minst två gånger om året på nationell nivå, med syfte att vara ett stöd för det viktiga arbete som redan sker regionalt, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Viktigt med god djuromsorg

Via branschrådet är det tydligt att enigheten är stor kring behovet att stärka positionen kring vikten av god djuromsorg, något som är avgörande för att även i framtiden bibehålla det stora förtroende som konsumenter har för svensk djuruppfödning.

Det var efter SVTs Uppdrag granskning visade ett reportage i januari om en mjölkgård som LRF tog initiativet att samla hela branschen för att utveckla samarbetet med målet att i ett tidigt stadium kunna upptäcka fall där djur riskerar att fara illa. Branschföreträdarna har nu diskuterat frågan vid två möten och flera åtgärder föreslås för att säkerställa att både lantbrukare och djur mår bra på svenska gårdar.

I branschrådet ingår representanter för flera olika yrkesgrenar, som LRF, veterinärer, foderföretag, mejerier och slakterier. Redan idag finns flera olika branschorgan som arbetar med djuromsorg. Länsstyrelsen är den myndighet som har ansvar att utföra djurskyddskontroll. Förutom det finns inom branschen flera olika kvalitetsprogram. Det nya branschinitiativet syftar till att göra systemet ännu effektivare.

5 åtgärder som följs upp

Här är några av de föreslagna åtgärderna som kommer att följas upp av branschrådet:

1. Bjuda in myndigheter för att förbättra samverkan för att tidigare kunna fånga upp gårdar som riskerar problem. Det är viktigt att tidigt kunna erbjuda ägare med problem stöd.

2. Stärka samverkan på regional nivå. Aktivt stöd till LRFs frivilliga omsorgsgrupper.

3. Ökad vaksamhet och beredskap kring gårdar där ägaren verkar få bekymmer. Som ett led i detta kunna besöka sådana gårdar för att på ett tidigt stadium erbjuda hjälp.

4. Arla har inlett ett arbete för att utveckla sitt kvalitetsprogram så att problemgårdar tidigare kan identifieras och ges hjälp.

5. Utnyttja den nya tekniken så att samverkansgrupper enklare kan genomföra möten digitalt.