Motionen om ”Gröna molnet - ge myndighet och kontrollorgan åtkomst till samma information” fick bifall utan diskussion och stämman beslutade:

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelen att genom LRFs näringspolitiska arbete och i utvecklingen av lantbrukets dataplattform arbeta för ett koncept som förenklar administrationen hos lantbrukare och djurhållare vid kontakt med myndigheter och certifieringsorgan.

Motion nr två - ”Möjlighet att överklaga ersättningsbeslut för rovdjursskador”

I motionen som rörde ”Möjlighet att överklaga ersättningsbeslut för rovdjursskador” beslutade stämman:

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelen att fortsätta arbetet för att länsstyrelsernas beslut om ersättning vid rovdjursskador får överklagas.

Motion nr tre - ”Utedrift för får utan ligghall”

Den tredje motionen från LRF Gävleborg handlade om ”Utedrift för får utan ligghall”.  Tomas Olsson, Mälardalen, som begärde ordet menade att motionen var extremt viktig och att frågan var en ödesfråga för LRF. Stämman var eniga i styrelsens beslut att avslå yrkande nummer två:

att arbeta för att utöka möjligheterna i kontrollprogrammet så att det även omfattar lammproduktion i ranchdriftsystem utan ligghall samt

att bifalla första yttrandet om att ge riksförbundsstyrelen uppdrag att fortsättningsvis arbeta för möjligheten till utevistelse, vintertid, utan ligghall.

Motion nr fyra - "Djurtransporter”

Motionen om ”Djurtransporter” fick inspel från Västernorrland och Västra Götaland. Diskussionen handlade bland annat om huruvida man skulle tolka styrelsens svar på motionen, ”bifall till intention”.  Peter Sundström, LRF Västernorrland menade att ”bifall till motionen” vägde tyngre i sammanhanget än just ”bifall till intention”.

Anders Andersson, LRF Västra Götaland gav ett inspel om att vägarbetstidslagen – lagen om arbetstid och raster - var viktig i frågan och att LRFs styrelse skulle ha denna i åtanke.

Motionen fick bifall enligt motionens intention och gav riksförbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att gällande lagstiftning för djurtransporter samt om kör- och vilotider kan synkroniseras.