Vem hade samtidigt kunnat ana att 2020 skulle bli året då vi alla - enskilda medlemmar, förtroendevalda, regionstyrelse och personal - skulle genomföra en sådan otrolig digital resa?

Vad har då hänt under detta år? Det sattes stort fokus på att få igenom en licensjakt på rovdjur. I februari hölls ett möte tillsammans med Länsstyrelsen för att få en överblick av läget inför betessläpp. Det arbetet har lett till att vi förhoppningsvis har ett avtal klart 2021.

I förebyggande syfte har LRF Gävleborg även jobbat med att få till en insats i förvaltningen. Länsstyrlen Gävleborg kommer genom det få en kompetenshöjning på viltförvaltningsdelegationerna under våren 2021 för att ha en större insyn i problematiken med rovdjur.

Efter de stora bränderna 2018 har ett flertal möten hållits med olika aktörer och i år landade vi i ett avtal tillsammans med räddningstjänst och Maskinringen, där lantbrukare kan ses som en resurs under ett pågående släckningsarbete. Möten har hållits med samtliga räddningstjänster och i både Hälsingland och Gästrikland finns nu kit som innebär att lantbrukares gödeseltunnor och brandbilar har utrustning som passar ihop.

Sommaren klassades lyckligtvis som ett bra skördeår, utan att några stora bränder utbröt eller torka.

Under året slogs omsorgsgrupperna i Dalarna och Gävleborg samman för att förstärka kompetensen och ta del av den kunskap som finns över länsgränsen. Sammanslagningen innebär att arbetet förstärks och vi tillsammans kan utbyta en ännu större erfarenhet.

Under våren valde Sveriges riksdag att fatta det viktigt beslutet att klassa lantbruksnäringen som samhällsviktig. Det eftersom pandemin innebar att vi – nu mer än någonsin – behöver säkra vår självförsörjningsgrad. I samband med det påbörjade även LRF Gävleborg arbetet med att säkerställa arbetskraften inom näringen. Regionalt genomfördes avstämningsmöten med Arbetsförmedling, Region Gävleborg, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att få en inblick i hur det såg ut i länet. Målet var att säkerställa att den arbetskraft - av exempelvis skogsplantering - som vanligtvis kommer från utlandet kunde ersättas med svensk arbetskraft.

De företagare inom näringen som drabbades hårdast av pandemin var våra mathantverkare. Att sälja direkt till konsument och till restauranger blev svårt och LRF Gävleborg försökte stötta våra medlemmar i att hitta nya säljvägar, bland annat via Rekoringar. Lokalavdelningarna fick under sommaren ställa in större delen av deras planerade aktiviteter men tack vara den snabba digitala mognaden inom organisationen kunde LRF erbjuda fler digitala kurser och utbildningar som ”Mer svenskt kött på restaurang” och dikningskurser.

Mittia: Gård och Skogsbruk – där LRF Gävleborg skulle deltagit - ställdes in och flyttades fram. Förhoppningen är att mässan går av stapeln som är inplanerat, juni 2021.

Massmedias fokus på näringen under året var en utmaning på många sätt. Både journalister och djurrättsaktivister arbetade flitigt med att svärta branschen, något som skapade oro bland många medlemmar.  LRF Gävleborg lade därmed stor fokus kring arbetet av flera medlemsmöten och att stärka säkerhetsarbetet inom organisationen. Det var en prioriterad fråga att visa att bilden som media och aktivister försökte måla upp inte på något sätt speglar verkligheten.

2020 fortsatte också arbetet med att bevaka frågorna i Norrlandsgruppen. Det för att säkerställa arbetet med att inte få försämrade villkor när det gäller stödnivåerna. Det arbetades även flitigt med vattendirektivet.

Kommungrupperna i Gävleborg imponerade. Att ställa om från fysiska träffar till digitala väckte en beundran, då det fanns ett sådant driv. De var direkt med på tåget och visade på viljan av tillsammans. Under LRFs gemensamma aktivitet ”vecka 47” lyckades dessutom många kommungrupper få till digitala träffar med kommunpolitiker och tjänstemän, där samtalen berörde gröna näringens utmaningar och möjligheter.