LRF tog sedan tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg fram en handlingsplan som sträcker sig ända fram till 2030 och den innefattar totalt 16 mål med tillhörande åtgärder. De två övergripande målen för handlingsplanen är en ökad livsmedelsproduktion, såväl av insatsvaror som råvaror samt förädlingen av dem, och en ökad sysselsättning. Inte minst torkan häromåret har visat hur viktigt det är med en ökad självförsörjningsgrad och ett mindre importberoende; vi måste ha en krisberedskap.

Nu tas lokala handlingsplaner för livsmedelsstrategin fram

För att nå alla målen hör kommunerna i länet till de absolut viktigaste aktörerna. De är kommunen som tar beslut om allt från byggnation på åkermark till vad som serveras på tallrikarna i äldreomsorgen och skolan. Arbetet har nu kommit igång på allvar och kommunerna arbetar med att ta fram, eller har redan tagit fram, lokala handlingsplaner för att bidra till målen i den regionala handlingsplanen för Gävleborgs livsmedelsstrategi. Kommuner som Hofors, Ockelbo, Hudiksvall och Söderhamn har redan tagit beslut i kommunfullmäktige medan övriga kommuner är i en förberedelsefas. LRF:s kommungruppsansvariga har möjlighet att påverka beslut och prioriteringar genom att delta i kommunens möten och det är glädjande hur många aktiva förtroendevalda medlemmar vi har som gör sitt allra bästa för att lyfta lantbrukarperspektivet i de för näringen helt avgörande frågorna.

Johan Mittjas - engagerad i Ovanåkers kommungrupp

En av alla de som vill bidra med kunskap och dialog är Johan Mittjas från Ovanåkers kommungrupp. Johan, en 34 år ung lantbrukare, är inriktad på ekologisk produktion; dikor, spannmålsodling och oljeväxter. När man pratar med Johan går det inte att ta miste på hans engagemang; med en otrolig energi avhandlar han allt från kraftbolagens behov av mer kunskap kring deras påverkan på lantbruket till de krav som ställs vid offentlig upphandling av mat.

– Jag vill vara med där det händer och jag ser verkligen att kommungruppsarbetet ger resultat. Till skillnad från lokalavdelningsarbetet som är mer stadgebundet kan man dessutom ta ut svängarna lite mera inom kommungruppen och det är roligt att vara med och påverka. Positivt är också att vi har ett så bra samarbete med både lokalavdelningsordförandena och LRF Ungdomen, vi brukar prata ihop oss kring olika frågor.

När kommunen, som jobbar på väldigt bra med att ta fram en lokal handlingsplan, bjöd in till möte valde Johan att lyfta speciellt fyra mål som LRF:s kommungrupp anser vara särskilt viktiga i just Ovanåker:

”Jordbruksarealen i länet ska inte minska.”

– Det är en fråga som är ständigt aktuell, man får verkligen jobba hårt för att t.ex. vägar inte dras så att jordbruksmark tas i anspråk! 5 % av landarealen i Ovanåkers kommun är jordbruksmark så det gäller att värna den.

”Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö. ”

– Där försöker vi verkligen pusha på för att de ansvariga ska utforma kraven vid upphandlingen så att svenskt och lokalt premieras. Vi är ju självförsörjande både när det gäller kött- och mjölkproduktion! Ja, i kommunen, som har ca 11.600 invånare, säkras faktiskt inte mindre än 25.000 personers mjölkkonsumtion.

”Politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens aktörer har kunskap om livsmedelsproduktionens betydelse för hållbar tillväxt i Gävleborgs län.”

– Det finns sådana kunskapsglapp som vi måste vara med och parera. Jag är otroligt glad över alla de frågor som ställs så att vi har en möjlighet att diskutera och informera! T.ex. när det gäller får och lamm undrade man varför vi inte har flera sådana inom kommunen, vi är ju inte självförsörjande. Där kommer ju rovdjursproblematiken in så det är en fråga att lyfta. Likaså undrade man varför vi inte föder upp några grisar här och då får man förklara att vi i sådant fall behöver större arealer spannmålsproduktion till skillnad från nu då gräsmarker dominerar.

”Det ska finnas förutsättningar att driva företag i hela länet.”

– En otroligt viktig fråga, det gäller att det finns en fungerande infrastruktur.

Johan Mittjas är nöjd efter mötet:

– Ja, mötet gick riktigt bra, tycker jag. Kommunalrådet (S) var på hugget mycket frågor och så även de andra!

 

Text: Nina Nurmesniemi