I år behandlades totalt 11 motioner.

I år kommer totalt 11 motioner behandlas. En av dem handlar om rovdjursproblematiken i länet. 

”Flera av de stora rovdjuren har ökat drastiskt i antal på bara några få år. För tamdjursägare har detta inneburit en betydande oro för sina djur, och några har även drabbats av direkta angrepp av främst varg. En naturlig åtgärd efter angrepp eller täta förekomster intill tamboskap är en skyddsjaktansökan, men dessa avslås ofta eftersom kriterierna inte anses vara uppfyllda. Det anförs t.ex. att det inte går att särskilja vilken individ som stått för angreppet, eller att det varit för få angrepp. Att få dessa orsaker kastade emot sig i en extremt frustrerad situation leder till både ilska och uppgivenhet! Risken är överhängande att många väljer att avsluta sin djurhållning, tvärt emot Livsmedelsstrategins viljeinriktning. Vi måste alla hjälpas åt att förbättra villkoren för djurhållare så att alla som har djur idag kan fortsätta utan extra arbetsbelastning och oro, men även att nya djurhållare kommer till!” skriver Ockelbo lokalavdelning i sin motion.

Utmärkelserna fick vänta även i år

Under stämman uppmärksammades silvernålsmottagarna, Helena Almer och Malin Höcke, båda från Ockelbo, genom en förinspelad film. Utmärkelsen ”Årets lokalavdelning” delades inte ut under 2021.

Verksamhetsåret 2020

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades i år i skrift. Under december skickades ett nyhetsbrev ut till medlemmar, i januari fanns verksamhetsberättelsen med i gröna sidan och till stämman i stämmohandlingen.

Helena Åkerberg Hammarström, regionchef på LRF kontoret, gick igenom budget med intäkter och utgifter för kontor och region. Stämman beslutade om arvoden för ordförande och ledamöter som kunde fastslås enligt valberedningens förslag.

Nya i styrelsen

Ny ledamot i styrelsen blev Mikael Näslund, 59 år från Hassela.
Mikael är skogstekniker/skogvaktare samt statsvetare och bor och verkar på en 1700-tals gård i Fagernäs, Hassela. Där driver han ett aktivt skogs- och jordbruk. Han arbetar även som gymnasielärare på naturbruk i Ljusdal. ​ Mikael är förtroendevald hos REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) Stockholm där han är regionansvarig för Norrland. Han håller även kurser för enskilda väghållare i bl.a. juridik, styrelsearbete samt vägbyggnationer. ​Han brinner för frågor som berör landsbygden, Norrlandsfrågor och möjligheterna att kunna bo och verka på vår framtida landsbygd. På fritiden försöker han att koppla av med lite jakt mellan varven (främst älg).Annars är den bästa avkopplingen ett ordentligt röjningspass i skogen.

Motionsbehandling och talare

Inbjuden stämmotalare var Gölin Carina Christiansen, författare till boken ”Vargen och statsmakten”. Även LRFs näringspolitiske expert, Lars-Erik Lundkvist deltog och pratade om EUs nya jordbrukspolitik för bonden.

Av de 11 motioner om kommit in till stämman gick fem motioner vidare till riksförbundsstämman. Det handlade om motion nr 1, "Anonymitetsskydd vid anmälningar" (skrivelse), motion nr 3, "Mer möjligheter för polisen att avhysa människor från s.k. bärplockarläger", motion nr 4 "Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen", nr 7 "Kriteriet för att bevilja skyddsjakt på rovdjur" (skrivelse),  nr 8 "Säkerställande av kompetens vid tillsyn".