De åtta åtgärder som vattenmyndigheten har föreslagit för att minska näringsläckaget från lantbruket under nästa cykel är:
 
• Anpassade skyddszoner
• Konventionella skyddszoner
• Kalkfilterdiken 
• Strukturkalkning 
• Tvåstegsdiken 
• Nya våtmarker
• Fånggrödor
• Vårbearbetning
 
Det kan tyckas skralt att vattenmyndigheten bara kommer med förslag på dessa åtgärder när så mycket mer görs allaredan. Som t.ex. precisionsgödsling, reducerad bearbetning, förbättrade foderstater, mm. 
 
Genomförda, pågående och förslag till nya åtgärder för förbättrad vattenstatus finns redovisade i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). VISS är en databas som utvecklats av vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. 
 
Bifogat finns en enklare beskrivning av hur man navigerar i VISS. Det finns även hjälp att få på hemsidan. LRF kommer hålla digitala kurser för att stötta medlemmarna att navigera i VISS. Henrik Djerv håller en kurs för Södra Östersjöns vattendistrikt där Gotland ingår, måndagen den 22 februari kl 19 till 20. Mer info kommer om det. 
 
Om någon lokalavdelning eller ett vattenråd vill ha hjälp eller stöd vid skrivande av en remiss så kan kontoret bistå med korrekturläsning tillsammans med Andreas och Erik som kan vara bollplank i diskussioner om punkter att skriva om."