Tillståndsfrågorna diskuterades, de är svåra att hantera i Halland, men nu tar vi i detta! Konsekvensen av denna svårighet är en hämmande faktor i utvecklingen! Miljöbalken ser inte på konsekvenser, den ställer krav på den enskilde företagaren och systemet är inte tillräckligt transparent. Det som gäller vid ett tillfälle gäller inte vid nästa tillfälle. När och varför det förändras är inte klart för den som satsar och tar hela den ekonomiska risken. De rådgivare som vi anlitar måste bli kunnigare inom detta, överklagande lär behöva skrivas men vi vill undvika att hela utvecklingen av vår bransch flyttar till mark- och miljö-domstolen. En fråga som inte löstes, men vi flyttade den framåt.

Om vatten diskuterade vi hur vi inom lantbruket hanterar utmaningen att ibland har vi för mycket, ibland för lite vatten. Vad kan vi göra och vad får vi inte göra på respektive gård. Dammar, våtmarker, tillvaratagande av spillvatten och utnyttja högt grundvatten-tryck. Spännande och viktigt för framtiden!

Vi tog upp frågan om vattenskyddsområdet i Falkenberg runt Ätran. Vi är tydliga i att det är alldeles för överambitiöst ur ett framtidsperspektiv, även om föreslagna detaljregler inte ställer några svåra krav. Utmaningen sitter i hur detta begränsar utvecklingen av livsmedelsproduktionen och förstorar den redan negativa utvecklingen av den biologiska mångfalden, utan att ge ett enda dugg bättre vatten.

Sist visade vi upp vildsvinsskador i en vall. Alla känner samma frustration! Ett perspektiv är foderkvalité, ett annat är smittskydd. Utfodringen har upphört, nu endast åtlar för jakt. Men det finns för många vildsvin, stammen måste minska!

En bra dag på jobbet, för allas vårt bästa!


Anders Richardsson,
regionordförande LRF Halland