Ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt dämpar klimatförändringarna och skapar arbetstillfällen! Det diskuterades när Hylte kommungrupp i Halland bjöd in LRF:s VD Anna-Karin Hatt och representanter från kommunen till Femsjö för att diskutera möjligheter och utmaningar i att bedriva aktivt jord- och skogsbruk i Hallands inland.

En bra dialog kring elden i Femsjö resulterade i följande medskick till kommunen:

• Utnyttja era kontakter för att föra ut budskapet att de gröna       näringarna är viktiga för Hylte kommun. Hur skulle   kommunen se ut utan öppen brukad mark?

• Låt oss behålla den åkermark som finns, bygg inte på den.

• Ta ansvar för den kommunägda mark som arrenderas ut, begär inga orimliga arrendeavgifter, då blir marken inte brukad. Se till att reglera så att den som har jakträtten verkligen hjälper till att hålla vildsvinen borta.

• Att peka ut privatägd mark som rekreationsområde kan komma i konflikt med ägande- och brukanderätten.


LRF Hylte kommungrupp