Länet har 187 reservat och de förvaltas med ett statligt bidrag på 8-10 miljoner kronor per år. Detta är dock inte tillräckligt. För att leva upp till de krav som reservatens skötselplaner ställer upp skulle det behövas 3-4 gånger så mycket, enligt Länsstyrelsen.

Det finns också reservat som har inaktuella planer och även detta uppdateringsarbete släpar efter.

Resursbristen leder till en hård prioritering bland åtgärderna och det man framförallt vill värna är återställning och skötsel av betesmarker. Samt att de lövdominerade områdena hålls fria från uppväxande gran. Här vill Länsstyrelsen fortsätta ha ett bra samarbete med djurhållare för att markerna ska hållas öppna.

Det är också stort fokus på att områdena ska göras tillgängliga för besökare och här kan man se att vandringen i reservaten ökat kraftigt de senaste åren. Exempelvis området runt Getterön besöks av över 80 000 personer per år.

LRF kommer fortsätta bevaka frågan och ser det som ett stort trovärdighetsproblem att staten inte klarar av att sköta reservaten i enlighet med de uppsatta målen.

Erik Evestam
Äganderättsexpert, erik.evestam@lrf.se

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik, martina.philip@lrf.se