LRF har på olika sätt agerat i den här frågan, dels via arbetet i kommungruppen med de lokala politikerna dels genom möte med kommunledningen. I höstas träffade vi chefen för miljö och hälsa och ordföranden i nämnden.

I förra veckan tog vi diskussionen ett steg till när vi träffade dem som arbetar närmast företagen och handlägger ärendena på kommunen. Med på mötet var även de rådgivare som ofta hjälper företagarna med att göra själva anmälan.

Man kan konstatera att vi har olika uppfattning om vilka krav som egentligen ska ställas på en anmälningspliktig verksamhet. Bara för att man går över en gräns och blir klassad som c-verksamhet så innebär inte det per automatik att man ska ha restriktioner utöver gällande lagstiftning.

De försiktighetsmått som kommunen föreskriver verksamheterna ska, i det fall de överhuvudtaget behövs, vara anpassade till det aktuella företaget och just den miljöpåverkan de har. Det ska också finnas stöd i forskningen som visar att  kraven verkligen gör skillnad. Vår uppfattning är att de eventuella kraven bara ska gälla djurhållningen, inte växtodlingen. En annan sak som måste vara tydlig för kommunens tjänstepersoner är att vi inte vill att de testar olika försiktighetsmått för att få prejudikat i domstol. Det är ett ytterst kostsamt och påfrestande arbetssätt som drabbar lantbrukarna hårt.

Det som var väldigt positivt med mötet var att handläggarna var tydliga med att de vill vara tillmötesgående och stötta lantbrukarna i Varbergs kommun. ”Kanske kan vi inte bli helt överens om allt men vi kan ändå försöka skapa förståelse för varandras sidor”. Varbergs kommun har till exempel arbetat fram en blankett som ska underlätta och förenkla för företagen när de gör sin anmälan och de bjuder gärna in till ett möte med lantbrukarna och diskuterar förslaget till beslut. Man instämde också i att försiktighetsmåtten ska vara anpassade och relevanta för det aktuella företaget.

LRF nästa steg för att förbättra för företagen i frågor som rör anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet blir att försöka medverka vid någon av de träffar som kommunerna anordnar två gånger om året där man arbetar med att samordna tillsynen.

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare
martina.philip@lrf.se