LRF har stöttat en markägare i Halland i kampen för att minska omfattningen av ett planerat naturreservat. Som en del i detta bjöd LRF in Henrik Martinsson, Naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen och Monica Mathiasson, handläggare på naturvårdsenheten för ett dialogmöte på plats hos medlemmen för att tillsammans diskutera tillvägagångssätt och hantering när naturreservat planeras.

Totalt finns 190 stycken naturreservat i Halland och Länsstyrelsen anser att de har en god förvaltning av dessa reservat, det förmedlar Henrik Martinsson till oss under mötet. Reservatsbildning ska ske i dialog mellan markägaren och myndigheten, men i just det här ärendet har dock dialogen brustit, vilket man beklagar. Man jobbar nu för att gå markägaren till mötes i en del viktiga punkter.

- Vi ser det som väldigt positivt att länsstyrelsen är öppen för dialog i sådana här ärenden. Den signalen tror jag att många skogsägare uppskattar. LRF arbetar för att formellt skydd av skog ska ske helt på frivillig väg, det fungerar i våra grannländer och borde fungera även här, säger Martina Philip LRF Västra Sverige.

Levande skogar är ett av sexton miljömål som riksdagen antagit med syfte att styra samhällsutvecklingen mot ett mer gynnsamt miljötillstånd. En viktig del i detta mål är att ge de mest värdefulla skogsmarkerna ett långsiktigt skydd.

Samtidigt ingår skogen som del i Sveriges långsiktiga klimatarbete där förbättrad skogsskötsel gör att växer skogen bättre och då kan ta upp mer koldioxid – samtidigt som den levererar andra nyttigheter till samhället. 

- Det är många mål inom miljöområdet uppsatta av samhället som motsäger varandra och det ger en tuff verklighet för den enskilda skogsägaren. Vi måste gynna ett aktiv skogsbruk och vi behöver våra skogsägare, då krävs det rätt förutsättningar för dem som företagare, säger Erik Evestam på LRF Västra Sverige.

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör LRF Västra Sverige
ulrika.bertilsson@lrf.se