Det är många runt om i landet som länge väntat på lättnader i strandskyddet. LRF har medverkat i utredningen och konstaterade redan från början att det fanns en tydlig beställning i direktiven. En beställning som utredningen nu levererat på.  

De viktiga reformerna är: 

  • Borttagande av allt strandskydd runt sjöar på upp till 1 hektar och vattendrag upp till 2 meters bredd. Detta innebär minskat krångel i stora delar av landet. 

  • Borttagande av allt strandskydd runt anlagda vatten, som våtmarker och dammar, som tillkommit efter 1975. Oerhört viktigt då det i delar av landet inträder strandskydd när man anlägger exempelvis en våtmark för att minska näringsläckaget eller för att gynna den biologiska mångfalden. Detta omfattar även dammar för bevattning. 

  • Kommunerna ges möjlighet att peka ut så kallade Landsbygdsområden i kommunens översiktsplan för att i dessa tillämpa tre nya, och generösa, skäl för dispens. Här kommer möjlighet till utveckling bli mycket stor. Ingen begränsning av hur stora eller hur många dessa Landsbygdsområden är. 

  • Kommunerna kan också välja att hos länsstyrelsen ansöka om att strandskyddet helt tas bort i områden med lågt exploateringstryck och god tillgång till strand. 

Det finns saker som saknas i förslagen. Bland annat anser LRF att det utvidgade strandskyddet på maximalt 300 meter ska tas bort, men det har inte utredningen inte föreslagit.  

Nu gäller det att förslagen blir verklighet och LRF kommer noga följa hur frågan hanteras av regering, riksdag och därefter i ansvariga myndigheter. Landsbygden har inte råd med ännu ett fiasko på strandskyddsområdet. 

Länkar: 

LRFs pressmeddelande: 

Nytt strandskydd – nya möjligheter för landsbygden - LRF 

Inslag med LRF-medverkan i Sveriges Radio p1 

Utredning: Enklare bygga sjönära i glesbygd - Studio Ett | Sveriges Radio 

Länk till utredningen i sin helhet: 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd - Regeringen.se 


Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF Västra Sverige