LRF Halland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Regional utvecklingsstrategi 2035 för Halland och vi redovisar härmed vårt yttrande.

LRF Halland företräder 6500 medlemmar i regionen varav ett stort antal driver företag i de gröna näringarna. Vi ser positivt på framtiden eftersom vi vet att våra varor och tjänster kommer att bli allt mer eftertraktade i en tid där hållbarhet är ett nyckelord. En framtid med en biobaserad ekonomi utgår från ett aktivt jord- och skogsbruk och där har vi alla förutsättningar att lyckas.

Vi tycker utgångspunkterna i remissen är bra. Perspektiven inkludering i form av fokus på fler självförsörjande invånare, utveckla tilliten mellan samhället och den enskilda medborgaren samt kraven på offentlig sektor att mer efterlikna privat sektor i arbetssätt känns viktiga och vi bejakar detta synsätt. Materialet är dock ganska digert och innehåller en hel del upprepningar, vilket kan upplevas tungläst och inte färdigarbetat.

Ur vårt perspektiv är det några delar av strategin som är viktigare än andra utifrån de verksamheter våra medlemmar bedriver och vi kommer därför koncentrera oss på att kommentera dessa.

Här kan ni läsa vårt yttrande i sin helhet >>

Anders Richardsson
Ordförande LRF Halland