Genom Södras försorg har ett antal frågor ställts till Svenska Kraftnät om hur de ska hantera julgransstolparna på sträckan Horred-Breared. Läs och döm själva.

Kommer ni behålla höjden på de befintliga stolparna?

Det är utgångspunkten, eftersom de är byggda på 90-talet har de fortsatt en lång livslängd kvar. Svenska kraftnät har som regeringsuppdrag att bl.a. bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och därmed är planen att förnya den västra ledningen först när den når sin tekniska livslängd, preliminärt på 2060-talet. I fortsatta utredningar kan det dock visa sig att åtgärder behövs på även dessa stolpar, på vissa platser.

Hur kommer det i så fall se ut med en hög och en låg stolpe?

Vi har förståelse för att det kan upplevas som en försämring i form av utsiktsstörning. I de fall det blir aktuellt ersätter vi för eventuell värdeminskning (miljöskada).

Det verkar bli en ensidig belastning på de kvarstående julgransstolparna, hur kommer det funka?

Julgransstolparna är dimensionerade för att klara ensidig belastning.

Någon refererade till smäckrare stolpar som finns exempelvis i Motala, kan sådana vara ett alternativ?

Nej, vi använder våra standardstolpar som liknar de på den västra ledningen. Vi strävar att ha standardiserade tekniska lösningar för ett rationellt underhåll.

Om julgransstolpen istället byts mot en lägre borde det inte krävas samma säkerhetsavstånd mellan de två stolparna och därmed ett mindre ingrepp, stämmer det?

Nej, säkerhetsavståndet idag tar inte höjd för att julgransstolpen kan ramla på förnyad ledning. Säkerhetsavståndet blir därför i samma storleksordning.

Oavsett val av stolp-typ, hur mycket bredare blir gatan? Räcker den så kallade vingelmånen?

Vingelmånen bestämmer hur mycket vi får vingla inom givet tillstånd – en 50 meters korridor där ledningens tillbehör ska rymmas. Den röjda gatan anpassas sedan efter den nya sträckningen. Lantmäteriet behöver förmodligen ompröva ledningsrätten. Totalt beräknas breddningen bli ca 30 hektar på 7 mil.

Det krävs bilväg till samtliga fundament, kommer dessa gå i kraftledningsgatan? Finns det möjlighet för markägare att ha önskemål om nya vägar och vändplaner?

Tillfartsvägar kommer att planeras senare i projektet, där fastighetsägare kommer att ha möjlighet att lämna önskemål. Eftersträvansvärt att anlägga nya vägar i ledningsgatan men på vissa platser finns tekniska svårigheter med t.ex. topologi. En dialog om detta kommer att föras med berörda fastighetsägare.